Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Nội dung
Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quí I năm 2021Tình hình thực hiện dự toán NSĐP trong nămTinCông khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quí I năm 2021/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
4/7/2021 9:00 AMNoĐã ban hành

Toàn văn ​Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quí I năm 2021: DOC050321-05032021180246.pdf

Công bố công khai bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2021 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hộiDự toán NSĐP đã được HĐND quyết địnhTinCông bố công khai bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2021 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Quyết định số 732/QĐ-SLĐTBXH ngày 24/3/2021 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc công bố công khai bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2021 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
3/24/2021 5:00 PMNoĐã ban hành

Toàn văn ​Quyết định số 732/QĐ-SLĐTBXH ngày 24/3/2021 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: 732_0001.signed.pdf

Báo cáo tình hình thực hiện công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 của Sở LĐTBXHTổng hợp tình hình công khaiTinBáo cáo tình hình thực hiện công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 của Sở LĐTBXH/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Công văn số 731/SLĐTBXH ngày 24/3/2021 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc báo cáo tình hình thực hiện công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 của Sở LĐTBXH
3/24/2021 5:00 PMNoĐã ban hành

Toàn văn ​Công văn số 731/SLĐTBXH ngày 24/3/2021 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: CKS. Công khai dự toán thu, chi ngân sách năm 2021 cho các đơn vị trực thuộc Sở_Signed.pdf

Đánh giá thực hiện dự toán thu - chi ngân sách năm 2020Tình hình thực hiện dự toán NSĐP trong nămTinĐánh giá thực hiện dự toán thu - chi ngân sách năm 2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
2/2/2021 5:00 PMNoĐã ban hành

​Toàn văn Đánh giá thực hiện dự toán thu - chi ngân sách năm 2020: DOC031521-03152021015630.pdf

Công bố công khai bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2021 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hộiDự toán NSĐP đã được HĐND quyết địnhTinCông bố công khai bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2021 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Quyết định số 173/QĐ-SLĐTBXH ngày 18/01/2021 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc Công bố công khai bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2021 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
1/18/2021 9:00 AMNoĐã ban hành

Toàn văn Quyết định số 173/QĐ-SLĐTBXH ngày 18/01/2021 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: 173_0002.pdf
Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hộiDự toán NSĐP đã được HĐND quyết địnhTinCông bố công khai dự toán ngân sách năm 2021 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Quyết định số 127/QĐ-SLĐTBXH ngày 14/01/2021 của Sở Lao động Thương binh và Xã hội về việc công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách năm 2021 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
1/14/2021 10:00 AMNoĐã ban hành

​Toàn văn Quyết định số 127/QĐ-SLĐTBXH ngày 14/01/2021 của Sở Lao động Thương binh và Xã hội: DOC011321-01132021182303.pdf

Đánh giá thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý IV năm 2020Tình hình thực hiện dự toán NSĐP trong nămTinĐánh giá thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý IV năm 2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
1/12/2021 4:00 PMNoĐã ban hành

​Toàn văn Đánh giá thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý IV năm 2020: DOC031521-03152021015639.pdf

Tình hình thực hiện công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hộiTổng hợp tình hình công khaiTinTình hình thực hiện công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Công văn số 3131/SLĐTBXH-KHTC ngày 26/10/2020 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc tình hình thực hiện công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
12/16/2020 5:00 PMNoĐã ban hành

Toàn văn ​Công văn số 3131/SLĐTBXH-KHTC ngày 26/10/2020 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: DOC121620-12162020012628.pdf

Đánh giá thực hiện dự toán thu - chi ngân sách 9 tháng năm 2020Tình hình thực hiện dự toán NSĐP trong nămTinĐánh giá thực hiện dự toán thu - chi ngân sách 9 tháng năm 2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/16/2020 5:00 PMNoĐã ban hành

Toàn văn ​Đánh giá thực hiện dự toán thu - chi ngân sách 9 tháng năm 2020: DOC121620-12162020012422.pdf

Công bố công khai điều chỉnh giảm dự toán năm 2020 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hộiDự toán NSĐP đã được HĐND quyết địnhTinCông bố công khai điều chỉnh giảm dự toán năm 2020 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Quyết định số 3536/QĐ-SLĐTBXH ngày 01/12/2020 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc Công bố công khai điều chỉnh giảm dự toán năm 2020 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
12/1/2020 9:00 PMNoĐã ban hành

​Toàn văn Quyết định số 3536/QĐ-SLĐTBXH ngày 01/12/2020 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội:DOC122320-12232020005422.pdf

Công bố công khai cắt giảm và tiết kiệm thêm chi thường xuyên còn lại năm 2020 cho các ĐVTT của Sở Lao động - Thương binh và Xã hộiDự toán NSĐP đã được HĐND quyết địnhCông bố công khai cắt giảm và tiết kiệm thêm chi thường xuyên còn lại năm 2020 cho các ĐVTT của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Quyết định số 3098/QĐ-SLĐTBXH ngày 22/10/2020 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Công bố công khai cắt giảm và tiết kiệm thêm chi thường xuyên còn lại năm 2020 cho các ĐVTT của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
10/22/2020 9:00 PMNoĐã ban hành

​Toàn văn Quyết định số 3098/QĐ-SLĐTBXH ngày 22/10/2020 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: DOC122320-12232020005448.pdf

Công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2019 của Sở LĐTBXHQuyết toán NSĐP đã được HĐND phê chuẩnTinCông bố công khai quyết toán ngân sách năm 2019 của Sở LĐTBXH/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Quyết định số 3007/QĐ-LĐTBXH ngày 15/10/2020 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc Công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2019 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.
10/15/2020 11:00 AMNoĐã ban hành

​​Toàn văn Quyết định số 3007/QĐ-LĐTBXH ngày 15/10/2020 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: 3007.signed.pdf

Công bố công khai cắt giảm kinh phí chi thường xuyên năm 2020 do giảm biên chế, HĐ 68 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hộiDự toán NSĐP đã được HĐND quyết địnhTinCông bố công khai cắt giảm kinh phí chi thường xuyên năm 2020 do giảm biên chế, HĐ 68 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Quyết định số 2895/QĐ-SLĐTBXH ngày 30/9/2020 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc công bố công khai cắt giảm kinh phí chi thường xuyên năm 2020 do giảm biên chế, HĐ 68 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
9/30/2020 9:00 PMNoĐã ban hành

​Toàn văn Quyết định số 2895/QĐ-SLĐTBXH ngày 30/9/2020 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: DOC122320-12232020005350.pdf

Đánh giá tình hình thực hiện dự toán thu - chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2020Tình hình thực hiện dự toán NSĐP trong nămTinĐánh giá tình hình thực hiện dự toán thu - chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
7/17/2020 2:00 PMNoĐã ban hành

​Toàn văn Đánh giá tình hình thực hiện dự toán thu - chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2020: DOC071620-07162020234107.pdf

Công bố công khai bổ sung dự toán chi  CTMTPTHTTGXH năm 2020 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hộiDự toán NSĐP đã được HĐND quyết địnhTinCông bố công khai bổ sung dự toán chi  CTMTPTHTTGXH năm 2020 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Quyết định số 3258/QĐ-SLĐTBXH ngày 06/11/2020 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc Công bố công khai bổ sung dự toán chi  CTMTPTHTTGXH năm 2020 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
6/11/2020 9:00 PMNoĐã ban hành

Toàn văn ​Quyết định số 3258/QĐ-SLĐTBXH ngày 06/11/2020 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: DOC122320-12232020005441.pdf

Đánh giá thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quí I năm 2020Tình hình thực hiện dự toán NSĐP trong nămTinĐánh giá thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quí I năm 2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
4/29/2020 9:00 AMNoĐã ban hành

Toàn văn ​Đánh giá thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quí I năm 2020: DOC042820-04282020182439.pdf

Đánh giá thực hiện dự toán thu - chi ngân sách năm 2019Tình hình thực hiện dự toán NSĐP trong nămTinĐánh giá thực hiện dự toán thu - chi ngân sách năm 2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
2/12/2020 10:00 AMNoĐã ban hành

​Toàn văn Đánh giá thực hiện dự toán thu - chi ngân sách năm 2019: DOC052420-05242020185057.pdf

Báo cáo tình hình thực hiện công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 của Sở LĐTBXHTổng hợp tình hình công khaiTinBáo cáo tình hình thực hiện công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 của Sở LĐTBXH/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Công văn số 126/LĐTBXH-KHTC ngày 17/01/2020 của Sở LĐTBXH về việc Báo cáo tình hình thực hiện công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 của Sở LĐTBXH
1/17/2020 10:00 AMNoĐã ban hành

​Toàn văn Công văn số 126/LĐTBXH-KHTC ngày 17/01/2020 của Sở LĐTBXH: 126.pdf

công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách năm 2020 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hộiDự toán NSĐP đã được HĐND quyết địnhTincông bố công khai bổ sung dự toán ngân sách năm 2020 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Quyết định số 103/QĐ-SLĐTBXH ngày 15/01/2020 của Sở Lao động Thương binh và Xã hội về việc công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách năm 2020 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
1/15/2020 4:00 PMNoĐã ban hành

​Toàn văn Quyết định số 103/QĐ-SLĐTBXH ngày 15/01/2020 của Sở Lao động Thương binh và Xã hội: 103.signed.pdf

Công bố, công khai dự toán ngân sách năm 2020Dự toán NSĐP đã được HĐND quyết địnhTinCông bố, công khai dự toán ngân sách năm 2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Quyết định số 104/QĐ-LĐTBXH ngày 15/01/2020 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.
1/15/2020 11:00 AMNoĐã ban hành

​Toàn văn Quyết định số 104/QĐ-LĐTBXH ngày 15/01/2020 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: DOC050320-05032020194551.pdf

Công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2018 của Sở LĐTBXHQuyết toán NSĐP đã được HĐND phê chuẩnTinCông bố công khai quyết toán ngân sách năm 2018 của Sở LĐTBXH/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Quyết định số 2253/QĐ-LĐTBXH ngày 17/9/2019 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc Công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2018 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.
9/18/2019 11:00 AMNoĐã ban hành

​Toàn văn Quyết định số 2253/QĐ-LĐTBXH ngày 17/9/2019 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: DOC091719-09172019200848.pdf

Đánh giá thực hiện dự toán thu - chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2019Tình hình thực hiện dự toán NSĐP trong nămTinĐánh giá thực hiện dự toán thu - chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
7/12/2019 10:00 AMNoĐã ban hành

​Toàn văn Đánh giá thực hiện dự toán thu - chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2019: DOC052420-05242020185114.pdf

Đánh giá thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quí I năm 2019Tình hình thực hiện dự toán NSĐP trong nămTinĐánh giá thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quí I năm 2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
5/27/2019 8:00 AMNoĐã ban hành

​Toàn văn bản đánh giá thực hiện  dự toán thu - chi ngân sách quí I năm 2019: DOC052619-05262019172815.pdf

Công bố, công khai dự toán ngân sách năm 2019Tình hình thực hiện dự toán NSĐP trong nămTinCông bố, công khai dự toán ngân sách năm 2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Quyết định số 817/QĐ-SLĐTBXH ngày 12/4/2019 của Sở Lao động - Thương binh và xã hội về việc công bố, công khai dự toán ngân sách năm 2019.
5/24/2019 9:00 AMNoĐã ban hành

​Toàn văn Quyết định số 817/QĐ-SLĐTBXH ngày 12/4/2019 của Sở Lao động - Thương binh và xã hội: 817.pdf

Công bố, công khai dự toán ngân sách năm 2019Tình hình thực hiện dự toán NSĐP trong nămTinCông bố, công khai dự toán ngân sách năm 2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Quyết định số 1134/QĐ-SLĐTBXH ngày 17/5/2019 của Sở Lao động - Thương binh và xã hội về việc công bố, công khai dự toán ngân sách năm 2019
5/24/2019 9:00 AMNoĐã ban hành

Toàn văn ​Quyết định số 1134/QĐ-SLĐTBXH ngày 17/5/2019 của Sở Lao động - Thương binh và xã hội: 1134.pdf

Đánh giá thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quí I năm 2019Tình hình thực hiện dự toán NSĐP trong nămTinĐánh giá thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quí I năm 2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Đánh giá thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quí I năm 2019
4/15/2019 4:00 PMNoĐã ban hành

​Toàn văn bảng đánh giá thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quí I năm 2019: DOC052420-05242020185140.pdf

Báo cáo tình hình thực hiện công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hộiTình hình thực hiện dự toán NSĐP trong nămTinBáo cáo tình hình thực hiện công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Báo cáo số 272/LĐTBXH-KHTC ngày 01/02/2019 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc báo cáo tình hình thực hiện công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
4/1/2019 8:00 AMNoĐã ban hành

Toàn văn ​Báo cáo số 272/LĐTBXH-KHTC ngày 01/02/2019 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: DOC033119-03312019171153.pdf

Công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách năm 2019 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hộiDự toán NSĐP đã được HĐND quyết địnhTinCông bố công khai bổ sung dự toán ngân sách năm 2019 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Quyết định số 191/QĐ-LĐTBXH ngày 21/01/2019 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách năm 2019 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội năm 2019
1/30/2019 3:00 PMNoĐã ban hành

​Toàn văn Quyết định số 191/QĐ-LĐTBXH ngày 21/01/2019 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: DOC012919-01292019232734.pdf

Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2019 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hộiTình hình thực hiện dự toán NSĐP trong nămTinCông bố công khai dự toán ngân sách năm 2019 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Quyết định số 190/QĐ-LĐTBXH ngày 21/01/2019 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2019 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
1/30/2019 3:00 PMNoĐã ban hành

​Toàn văn Quyết định số 190/QĐ-LĐTBXH ngày 21/01/2019 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: DOC012919-01292019232741.pdf

Công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2017 của Sở LĐTBXHQuyết toán NSĐP đã được HĐND phê chuẩnTinCông bố công khai quyết toán ngân sách năm 2017 của Sở LĐTBXH/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Quyết định số 1546/QĐ-LĐTBXH ngày 19/7/2018 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2017 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
8/31/2018 4:00 PMNoĐã ban hành

​Toàn văn văn bản Quyết định số 1546/QĐ-LĐTBXH ngày 19/7/2018 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: DOC082818-08282018195259.pdf

1 - 30Next