Giới thiệu
Thứ 2, Ngày 09/11/2015, 11:00
Văn phòng Sở
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
09/11/2015

Ông Phạm Minh Trí - Chánh Văn phòng 

(ĐTCQ: 0276 3822511)

-  Email: tripm@tayninh.gov.vn

 Chức năng, nhiệm vụ được phân công

1. Chức năng

Tham mưu, tổng hợp giúp Ban Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác tổng hợp, tổ chức cán bộ, thi đua khen thưởng, hành chính quản trị và các hoạt động liên quan khác nhằm đảm bảo công tác ngành.

2.  Nhiệm vụ, quyền hạn

 2.1. Công tác tổng hợp – tin học

- Tổng hợp, báo cáo, đánh giá tổng kết công tác định kỳ, hoặc đột xuất các lĩnh vực công tác của Sở, ngành và tổ chức thực hiện chế độ báo cáo thống kê tổng hợp theo quy định của nhà nước.

- Quy hoạch, kế hoạch công tác dài hạn; chương trình, kế hoạch công tác hàng tuần, tháng, quý, sáu tháng, năm và các giải pháp thực hiện của Sở, ngành; đồng thời đôn đốc, theo dõi tình hình thực hiện chương trình, kế hoạch công tác đã được Ban Giám đốc Sở phê duyệt.

- Quản lý, xây dựng Cổng thông tin điện tử, hệ thống mạng nội bộ cơ quan.

2.2. Công tác tổ chức cán bộ

- Dự thảo trình UBND tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở; thành lập, giải thể, sát nhập, tổ chức lại và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở;

- Soạn thảo trình Giám đốc Sở ban hành các chức năng, nhiệm vụ phòng, ban thuộc Sở; nội quy, quy chế và quy định về khai thác tài liệu kho lưu trữ, sử dụng tài sản, chi tiêu nội bộ, thực hành tiết kiệm, quy chế dân chủ ở cơ sở, bảo vệ cơ quan...; theo dõi việc thực hiện các nội quy, quy chế và quy định đó.

- Chương trình, kế hoạch về công tác tổ chức cán bộ; công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, lý luận chính trị, ngoại ngữ, tin học nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đảm bảo tiêu chuẩn năng lực theo quy định của nhà nước; đồng thời hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định về chức năng, nhiệm vụ và công tác tổ chức cán bộ, đào tạo của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở:

- Quy hoạch đội ngũ cán bộ lãnh đạo, chuyên môn nghiệp vụ; quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; kế hoạch luân chuyển cán bộ, công chức lãnh đạo quản lý; kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức chuyên môn, nghiệp vụ;

- Kế hoạch biên chế hành chính, biên chế sự nghiệp trình UBND tỉnh, Sở Nội vụ xem xét, phân bổ.

- Chủ trì, phối hợp với các Phòng nghiệp vụ, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở xây dựng kế hoạch biên chế hành chính, biên chế sự nghiệp dài hạn, hàng năm;

- Hướng dẫn và thực hiện quy chế đánh giá, tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức; quy chế nâng bậc lương, chuyển ngạch; quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm cán bộ và các quy chế khác trong công tác cán bộ theo quy định của pháp luật; các chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức;

2.3. Công tác hành chính – quản trị

- Thực hiện các nhiệm vụ thuộc chức năng quản trị hành chính; phục vụ hoạt động chỉ đạo, điều hành công việc hàng tuần, ngày của Ban Giám đốc Sở; Quản lý và sử dụng cơ sở vật chất, kỹ thuật phương tiện; bảo đảm phương tiện và điều kiện làm việc của Sở theo quy định của nhà nước; tổ chức thực hiện công tác phòng, chữa cháy nổ;

- Bảo đảm trật tự, kỷ luật, kỷ cương theo nội quy làm việc của Sở; quản lý chế độ làm việc, chế độ hội họp, các hội nghị của Sở và đảm bảo chế độ sinh hoạt cơ quan định kỳ theo quy định của Giám đốc Sở;

- Quản lý con dấu; tổ chức chỉ đạo và thực hiện công tác hành chính, văn thư, lưu trữ hồ sơ, các quy định về bảo vệ bí mật nhà nước trong cơ quan Sở và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở; kiểm tra thể thức văn bản và thủ tục trong việc ban hành văn bản sau khi được Ban Giám đốc Sở ký theo quy định của nhà nước;

- Giúp Ban Giám đốc Sở làm đầu mối tổ chức các hoạt động phối hợp với các Sở, ngành, đoàn thể tỉnh và UBND các huyện, thị;

- Tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền; giúp Ban Giám đốc Sở theo dõi việc cung cấp thông tin cho các phương tiện thông tin đại chúng, các tổ chức và cá nhân theo quy định của nhà nước và theo quy định của Sở;

- Triển khai thực hiện chương trình cải cách hành chính của Sở theo mục tiêu và nội dung chương trình cải cách hành chính của UBND tỉnh, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;

- Phối hợp với Phòng Kế hoạch – Tài chính, Công đoàn Văn phòng Sở chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công chức trong cơ quan Sở theo chế độ, chính sách của nhà nước và theo quy định của Sở;

- Quản lý nhà khách người có công.

2.4. Công tác thi đua – khen thưởng

- Thực hiện nhiệm vụ Thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng của Sở;

- Trình Ban Giám đốc Sở xét tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp Lao động – Thương binh và Xã hội, xét tặng các danh hiệu thi đua, khen thưởng đối với đơn vị và cá nhân trong ngành, ngoài ngành.

2.5. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Ban Giám đốc Sở phân công.


Lượt người xem:  Views:   653
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Loại bài viết

Media

Tin liên quan

Phân loại

Audio

Tin liên quan

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Giới thiệu