Giới thiệu
Thứ 3, Ngày 30/08/2016, 18:00
Phòng Bảo trợ xã hội - Trẻ em và Bình đẳng giới
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
30/08/2016

Ông Phạm Công Phong - Phó Trưởng phòng (ĐTCQ: 0276 3820046)

 Chức năng, nhiệm vụ được phân công

1. Chức năng

Tham mưu, giúp Ban Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác người cao tuổi, người khuyết tật, trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội và giảm nghèo trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật. về công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em và bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn

*Trình ban Giám đốc Sở:

Các văn bản quy phạm pháp luật trình Uỷ ban nhân dân tỉnh, văn bản trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về công tác người cao tuổi, người khuyết tật, các đối tượng bảo trợ xã hội và giảm nghèo.

Kế hoạch dài hạn và hàng năm, dự án, đề án về công tác người cao tuổi, người khuyết tật, các đối tượng bảo trợ xã hội và giảm nghèo.

*Văn bản triển khai, hướng dẫn và tổ chức thực hiện:

-  Chế độ, chính sách người cao tuổi, người khuyết tật;

- Chế độ, chính sách trợ giúp thường xuyên, đột xuất đối với các đối tượng bảo trợ xã hội;

- Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo, Nghị quyết đẩy mạnh thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững và các chính sách giảm nghèo;

- Chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi Việt Nam;

- Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em;

- Chương trình bảo vệ trẻ em;

- Chương trình phòng chống tai nạn thương tích trẻ em;

- Chương trình thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề trẻ em;

- Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS;

- Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới;

- Chương trình hành động quốc gia về bình đẳng giới;

- Các đề án, chương trình về bảo trợ xã hội, giảm nghèo, bảo vệ, chăm sóc trẻ em và bình đẳng giới khác.

Hướng dẫn, kiểm tra việc nuôi dưỡng, chăm sóc đối tượng bảo trợ xã hội tại các cơ sở bảo trợ xã hội công lập và ngoài công lập.

Hướng dẫn, tổ chức thực hiện, tuyên truyền, phổ biến các Luật, các quy định của Nhà nước, của tỉnh về công tác người cao tuổi, người khuyết tật, trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội và giảm nghèo.

Kiểm tra việc thực hiện các quy định của Nhà nước, của tỉnh về công tác người cao tuổi, người khuyết tật, trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội và giảm nghèo.

Các văn bản quy phạm pháp luật trình UBND tỉnh, văn bản trình Chủ tịch UBND tỉnh về công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em và bình đẳng giới.

Kế hoạch dài hạn và hàng năm, dự án, đề án về công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em và bình đẳng giới.

Hướng dẫn, tổ chức thực hiện, tuyên truyền, phổ biến các Luật, các quy định của Nhà nước, của tỉnh về công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em và bình đẳng giới.

Tổng hợp, thống kê số lượng người cao tuổi, người khuyết tật, người rối nhiễu tâm trí, người tâm thần, đối tượng trợ giúp xã hội thường xuyên, đột xuất, hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng bảo trợ xã hội khác.

Tham mưu Sở triển khai, tổ chức thực hiện các Đề án: Phát triển nghề công tác xã hội; Trợ giúp người khuyết tật, Trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng.

  Tham mưu Sở tổ chức thực hiện kinh phí trợ cấp khó khăn đột xuất, trợ cấp ma chay đối với các đối tượng chính sách và người có công theo quy định của tỉnh.

  Giúp Sở quản lý các hội, hiệp hội và tổ chức phi chính phủ hoạt động trong lĩnh vực được giao; tiếp nhận, tổ chức thực hiện các dự án của các tổ chức phi chính phủ tài trợ liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của đơn vị trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

  Sơ kết, tổng kết, báo cáo định kỳ và đột xuất về lĩnh vực được phân công.

  Thực hiện đầy đủ kịp thời các chính sách an sinh xã hội cho đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Hướng dẫn và tổ chức theo dõi kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ và chăm sóc trẻ em thuộc phạm vi quản lý của Sở; hướng dẫn tiêu chí xây dựng xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em; hướng dẫn việc cấp, quản lý và sử dụng thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi.

Tham mưu tổ chức các hoạt động truyền thông, tư vấn và phối hợp với các sở, ngành, hội, đoàn thể liên quan thực hiện hoạt động dịch vụ tư vấn truyền thông đối với các đối tượng có liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.

Xây dựng, tổ chức triển khai thực hiện, nhân rộng các mô hình tốt về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.

Tổ chức, theo dõi, giám sát, đánh giá quyền trẻ em theo quy định của pháp luật, các chế độ, chính sách về bảo vệ, chăm sóc trẻ em.

Tham mưu Giám đốc Sở chỉ đạo hệ thống ngành tổ chức thực hiện quy trình can thiệp, trợ giúp trẻ em bị bạo lực, bị xâm hại tình dục. Phối hợp với các ngành liên quan phát triển các loại hình dịch vụ bảo vệ trẻ em, từng bước đáp ứng các nhu cầu cần can thiệp, trợ giúp của trẻ em trong tình trạng khẩn cấp; hình thành đường dây tư vấn để kết nối dịch vụ bảo vệ trẻ em. Hỗ trợ giải quyết các trường hợp nghiêm trọng vượt quá khả năng của cấp xã và huyện. Phối hợp với các cơ quan cùng cấp có liên quan chỉ đạo, kiểm tra và giám sát việc thực hiện quy trình. Định kỳ 06 tháng và hàng năm báo cáo Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về tình hình và kết quả thực hiện công tác can thiệp, trợ giúp trẻ em bị bạo lực, bị xâm hại tình dục tại địa phương và báo cáo đột xuất khi có yêu cầu.

Tổ chức phân tích, đánh giá tình hình thực hiện luật pháp, chính sách, chương trình, kế hoạch về bảo vệ, chăm sóc trẻ em định kỳ và đột xuất theo chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh.

Tham mưu hướng dẫn việc lồng ghép các chương trình về bình đẳng giới trong việc xây dựng và thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; tổ chức thực hiện các biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương.

*Công tác khác:

Tham mưu Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về tổ chức đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em, bình đẳng giới cho cán bộ làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em, bình đẳng giới cấp tỉnh, huyện, xã và cộng tác viên ấp, khu phố;

Tham mưu Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thực hiện công tác kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý các vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ, chăm sóc trẻ em và bình đẳng giới theo thẩm quyền;

Tổ chức thực hiện công tác thống kê, thông tin và báo cáo theo quy định hiện hành về bảo vệ, chăm sóc trẻ em và bình đẳng giới;

Quản lý và sử dụng Quỹ bảo trợ trẻ em thuộc tỉnh theo quy định của pháp luật;

Tham mưu Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Chủ tịch Hội đồng bảo trợ - Quỹ bảo trợ trẻ em, Giám đốc Quỹ bảo trợ trẻ em quản lý và sử dụng Quỹ bảo trợ trẻ em theo quy chế tổ chức và hoạt động của quỹ đã được Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành;

Tham mưu Sở Lao động -  Thương binh và Xã hội, Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh thực hiện công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động của Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới ở các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và địa phương.

Xây dựng hệ thống thông tin quản lý về đối tượng bảo trợ xã hội và giảm nghèo;

Giúp Giám đốc Sở hướng dẫn, kiểm tra, tạo điều kiện và hỗ trợ cho hoạt động của các tổ chức dịch vụ công và thực hiện xã hội hóa trong lĩnh vực bảo trợ xã hội, giảm nghèo;

Tham mưu Sở tổ chức đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về công tác bảo trợ xã hội, giảm nghèo cho cán bộ làm công tác bảo trợ xã hội, giảm nghèo cấp tỉnh, huyện, xã, ấp và cộng tác viên công tác xã hội cấp xã;  

Tham mưu Sở thực hiện công tác kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm trong lĩnh vực bảo trợ xã hội, giảm nghèo theo thẩm quyền.

Lượt người xem:  Views:   512
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Loại bài viết

Media

Tin liên quan

Phân loại

Audio

Tin liên quan

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Giới thiệu