Giới thiệu
 
​Ông Phạm Công Phong - Phó Trưởng phòng (ĐTCQ: 0276 3820046) Chức năng, nhiệm vụ được phân công1. Chức năngTham mưu, giúp Ban Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác người cao tuổi, người khuyết tật, trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội và giảm nghèo trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật. về công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em và bình đẳng giới trên ...
 
Bà Võ Thanh Thủy​ - Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội-  ĐTCQ: 0276 3822269-  Email: thuyvt@tayninh.gov.vnTrách nhiệm,quyền hạn:Là người đứng đầu đơn vị, phụ trách chung công tác của đơn vị, chịu sự điều hành của UBND tỉnh, phân công công việc cho Phó Giám đốc, thường xuyên chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra hoạt động của các Phó Giám đốc ...
 
Ông Nguyễn Thành Tiễn​ - Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội-  ĐTCQ: 0276 3824449-  Email: tiennt@tayninh.gov.vnNhiệm vụ được phân công​:- Giúp Giám đốc Sở theo dõi, chỉ đạo: lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp; phòng, chống tệ nạn xã hội.- Trực tiếp chỉ đạo các phòng, đơn vị: Phòng Dạy nghề - Lao động việc làm và An toàn lao động; ...
 
Bà​ Trần Thị Lan - Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội-  ĐTCQ: 066 3811151-  Email: lantt@tayninh.gov.vnNhiệm vụ được phân công​:- Giúp Giám đốc Sở theo dõi, chỉ đạo: Công tác giảm nghèo, bảo trợ xã hội; công tác quản lý thanh niên do ngành phụ trách; quản lý kinh phí của Văn phòng Sở (kinh phí tự chủ).- Trực tiếp chỉ đạo các ...
 
Bà Nguyễn Thị Nhiền​ - Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội-  ĐTCQ: 0276 3823979-  Email: nhiennt@tayninh.gov.vnNhiệm vụ được phân công​: - Giúp Giám đốc Sở theo dõi, chỉ đạo: lĩnh vực chính sách người có công; bảo vệ, chăm sóc trẻ em; pháp chế; cải cách hành chính; công nghệ thông tin; làm Giám đốc Quỹ Bảo trợ trẻ em.- Trực tiếp ...
Văn phòng Sở (09/11/2015)
 
Ông Phạm Minh Trí - Chánh Văn phòng (ĐTCQ: 0276 3822511)-  Email: tripm@tayninh.gov.vn Chức năng, nhiệm vụ được phân công1. Chức năngTham mưu, tổng hợp giúp Ban Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác tổng hợp, tổ chức cán bộ, thi đua khen thưởng, hành chính quản trị và các hoạt động liên quan khác nhằm đảm bảo công tác ngành.2.  ...
Thanh tra Sở (09/11/2015)
 
Bà Trần Quốc Bảo - Chánh Thanh tra-  ĐTCQ: 0276 3820045-  Email: baotqt@tayninh.gov.vnNhiệm vụ được phân công​:​ Tham mưu Ban Giám đốc1. Chức năngTham mưu Ban Giám đốc Sở quản lý nhà nước về công tác thanh tra và thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành về lao động, người có công và xã hội trên địa bàn tỉnh; thanh tra hành chính đối với cơ quan, tổ ...
 
Bà Trần Ngọc Hiền - Trưởng Phòng Kế hoạch và Tài chính-  ĐTCQ: 0276 3824255-  Email: hientn@tayninh.gov.vnNhiệm vụ được phân công​:1. Chức năngQuản lý công tác kế hoạch tài chính, kế toán, đầu tư xây dựng cơ bản theo quy định của pháp luật được UBND tỉnh phân cấp.2. Nhiệm vụ, quyền hạn2.1. Trình Ban Giám đốc Sở- Phối hợp với các phòng chuyên môn giúp Ban ...
 
Ông Nguyễn Đức Hạnh - Trưởng Phòng Dạy nghề - Lao động việc làm và An toàn lao động-  ĐTCQ: 0276 3811001-  Email: hanhnd@tayninh.gov.vnChức năng, nhiệm vụ được phân công​:1. Chức năng:Tham mưu, tổng hợp giúp Ban Giám đốc trong chỉ đạo điều hành, quản lý nhà nước về việc làm, thị trường lao động, bảo hiểm thất nghiệp, an toàn lao động, bảo ...
 
Bà Lê Thanh Thúy - Phó Trưởng Phòng Người có công (Phụ trách phòng)-  ĐTCQ: 0276 3824705-  Email: thuylt@tayninh.gov.vnNhiệm vụ được phân công​: Tham mưu Ban Giám đốc1. Chức năngTham mưu, tổng hợp giúp Ban Giám đốc trong chỉ đạo điều hành, quản lý nhà nước theo quy định pháp luật trên lĩnh vực thực hiện chế độ, chính sách cho đối tượng người có ...
 
 
  
  
Tóm tắt
Nội dung
  
  
  
Tin liên quan
Phân loại
  
  
  
Phòng Bảo trợ xã hội - Trẻ em và Bình đẳng giớiPhòng Bảo trợ xã hội - Trẻ em và Bình đẳng giới

Ông Phạm Công Phong - Phó Trưởng phòng (ĐTCQ: 0276 3820046)

 Chức năng, nhiệm vụ được phân công

1. Chức năng

Tham mưu, giúp Ban Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác người cao tuổi, người khuyết tật, trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội và giảm nghèo trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật. về công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em và bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn

*Trình ban Giám đốc Sở:

Các văn bản quy phạm pháp luật trình Uỷ ban nhân dân tỉnh, văn bản trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về công tác người cao tuổi, người khuyết tật, các đối tượng bảo trợ xã hội và giảm nghèo.

Kế hoạch dài hạn và hàng năm, dự án, đề án về công tác người cao tuổi, người khuyết tật, các đối tượng bảo trợ xã hội và giảm nghèo.

*Văn bản triển khai, hướng dẫn và tổ chức thực hiện:

-  Chế độ, chính sách người cao tuổi, người khuyết tật;

- Chế độ, chính sách trợ giúp thường xuyên, đột xuất đối với các đối tượng bảo trợ xã hội;

- Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo, Nghị quyết đẩy mạnh thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững và các chính sách giảm nghèo;

- Chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi Việt Nam;

- Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em;

- Chương trình bảo vệ trẻ em;

- Chương trình phòng chống tai nạn thương tích trẻ em;

- Chương trình thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề trẻ em;

- Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS;

- Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới;

- Chương trình hành động quốc gia về bình đẳng giới;

- Các đề án, chương trình về bảo trợ xã hội, giảm nghèo, bảo vệ, chăm sóc trẻ em và bình đẳng giới khác.

Hướng dẫn, kiểm tra việc nuôi dưỡng, chăm sóc đối tượng bảo trợ xã hội tại các cơ sở bảo trợ xã hội công lập và ngoài công lập.

Hướng dẫn, tổ chức thực hiện, tuyên truyền, phổ biến các Luật, các quy định của Nhà nước, của tỉnh về công tác người cao tuổi, người khuyết tật, trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội và giảm nghèo.

Kiểm tra việc thực hiện các quy định của Nhà nước, của tỉnh về công tác người cao tuổi, người khuyết tật, trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội và giảm nghèo.

Các văn bản quy phạm pháp luật trình UBND tỉnh, văn bản trình Chủ tịch UBND tỉnh về công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em và bình đẳng giới.

Kế hoạch dài hạn và hàng năm, dự án, đề án về công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em và bình đẳng giới.

Hướng dẫn, tổ chức thực hiện, tuyên truyền, phổ biến các Luật, các quy định của Nhà nước, của tỉnh về công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em và bình đẳng giới.

Tổng hợp, thống kê số lượng người cao tuổi, người khuyết tật, người rối nhiễu tâm trí, người tâm thần, đối tượng trợ giúp xã hội thường xuyên, đột xuất, hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng bảo trợ xã hội khác.

Tham mưu Sở triển khai, tổ chức thực hiện các Đề án: Phát triển nghề công tác xã hội; Trợ giúp người khuyết tật, Trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng.

  Tham mưu Sở tổ chức thực hiện kinh phí trợ cấp khó khăn đột xuất, trợ cấp ma chay đối với các đối tượng chính sách và người có công theo quy định của tỉnh.

  Giúp Sở quản lý các hội, hiệp hội và tổ chức phi chính phủ hoạt động trong lĩnh vực được giao; tiếp nhận, tổ chức thực hiện các dự án của các tổ chức phi chính phủ tài trợ liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của đơn vị trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

  Sơ kết, tổng kết, báo cáo định kỳ và đột xuất về lĩnh vực được phân công.

  Thực hiện đầy đủ kịp thời các chính sách an sinh xã hội cho đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Hướng dẫn và tổ chức theo dõi kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ và chăm sóc trẻ em thuộc phạm vi quản lý của Sở; hướng dẫn tiêu chí xây dựng xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em; hướng dẫn việc cấp, quản lý và sử dụng thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi.

Tham mưu tổ chức các hoạt động truyền thông, tư vấn và phối hợp với các sở, ngành, hội, đoàn thể liên quan thực hiện hoạt động dịch vụ tư vấn truyền thông đối với các đối tượng có liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.

Xây dựng, tổ chức triển khai thực hiện, nhân rộng các mô hình tốt về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.

Tổ chức, theo dõi, giám sát, đánh giá quyền trẻ em theo quy định của pháp luật, các chế độ, chính sách về bảo vệ, chăm sóc trẻ em.

Tham mưu Giám đốc Sở chỉ đạo hệ thống ngành tổ chức thực hiện quy trình can thiệp, trợ giúp trẻ em bị bạo lực, bị xâm hại tình dục. Phối hợp với các ngành liên quan phát triển các loại hình dịch vụ bảo vệ trẻ em, từng bước đáp ứng các nhu cầu cần can thiệp, trợ giúp của trẻ em trong tình trạng khẩn cấp; hình thành đường dây tư vấn để kết nối dịch vụ bảo vệ trẻ em. Hỗ trợ giải quyết các trường hợp nghiêm trọng vượt quá khả năng của cấp xã và huyện. Phối hợp với các cơ quan cùng cấp có liên quan chỉ đạo, kiểm tra và giám sát việc thực hiện quy trình. Định kỳ 06 tháng và hàng năm báo cáo Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về tình hình và kết quả thực hiện công tác can thiệp, trợ giúp trẻ em bị bạo lực, bị xâm hại tình dục tại địa phương và báo cáo đột xuất khi có yêu cầu.

Tổ chức phân tích, đánh giá tình hình thực hiện luật pháp, chính sách, chương trình, kế hoạch về bảo vệ, chăm sóc trẻ em định kỳ và đột xuất theo chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh.

Tham mưu hướng dẫn việc lồng ghép các chương trình về bình đẳng giới trong việc xây dựng và thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; tổ chức thực hiện các biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương.

*Công tác khác:

Tham mưu Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về tổ chức đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em, bình đẳng giới cho cán bộ làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em, bình đẳng giới cấp tỉnh, huyện, xã và cộng tác viên ấp, khu phố;

Tham mưu Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thực hiện công tác kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý các vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ, chăm sóc trẻ em và bình đẳng giới theo thẩm quyền;

Tổ chức thực hiện công tác thống kê, thông tin và báo cáo theo quy định hiện hành về bảo vệ, chăm sóc trẻ em và bình đẳng giới;

Quản lý và sử dụng Quỹ bảo trợ trẻ em thuộc tỉnh theo quy định của pháp luật;

Tham mưu Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Chủ tịch Hội đồng bảo trợ - Quỹ bảo trợ trẻ em, Giám đốc Quỹ bảo trợ trẻ em quản lý và sử dụng Quỹ bảo trợ trẻ em theo quy chế tổ chức và hoạt động của quỹ đã được Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành;

Tham mưu Sở Lao động -  Thương binh và Xã hội, Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh thực hiện công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động của Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới ở các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và địa phương.

Xây dựng hệ thống thông tin quản lý về đối tượng bảo trợ xã hội và giảm nghèo;

Giúp Giám đốc Sở hướng dẫn, kiểm tra, tạo điều kiện và hỗ trợ cho hoạt động của các tổ chức dịch vụ công và thực hiện xã hội hóa trong lĩnh vực bảo trợ xã hội, giảm nghèo;

Tham mưu Sở tổ chức đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về công tác bảo trợ xã hội, giảm nghèo cho cán bộ làm công tác bảo trợ xã hội, giảm nghèo cấp tỉnh, huyện, xã, ấp và cộng tác viên công tác xã hội cấp xã;  

Tham mưu Sở thực hiện công tác kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm trong lĩnh vực bảo trợ xã hội, giảm nghèo theo thẩm quyền.

8/30/2016 6:00 PMĐã ban hànhXem chi tiếtPhòng Bảo trợ xã hội - Trẻ em và Bình đẳng giới/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Bà Võ Thanh Thủy​ - Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hộiBà Võ Thanh Thủy​ - Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Bà Võ Thanh Thủy​ - Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

-  ĐTCQ: 0276 3822269

-  Email: thuyvt@tayninh.gov.vn

Trách nhiệm,quyền hạn:

  1. Là người đứng đầu đơn vị, phụ trách chung công tác của đơn vị, chịu sự điều hành của UBND tỉnh, phân công công việc cho Phó Giám đốc, thường xuyên chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra hoạt động của các Phó Giám đốc và phối hợp hoạt động giữa các Phó Giám đốc.

  2. Chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh và pháp luật về mọi hoạt động của đơn vị.

  3. Thường xuyên thông tin cho các Phó Giám đốc các chủ trương, chính sách, quan điểm của Đảng, Nhà nước; về chính sách lao động,  người có công và xã hội.

  4. Trực tiếp giữ các chức vụ: Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng, Hội đồng kỷ luật, chủ các tài khoản có nguồn kinh phí từ ngân sách. Trong một số trường hợp cụ thể Giám đốc Sở có thể ủy quyền cho các Phó Giám đốc làm chủ tài khoản đối với phần việc được phân công;

  5. Trực tiếp chỉ đạo điều hành công tác tổ chức cán bộ, quy hoạch, kế hoạch, tài chính và đầu tư; Giám đốc sở chịu trách nhiệm về đối nội, đối ngoại, là người phát ngôn chính thức của ngành.

  6. Chủ trì các cuộc họp của Ban Giám đốc, họp giao ban công tác, kết luận các vấn đề thảo luận trong cuộc họp và các vấn đề chưa thông nhất giữa các thành viên trong Ban Giám đốc Sở.

  7. Đại diện Ban Giám đốc Sở giải quyết các vấn đề có liên quan trong hệ thống chính trị của cơ quan như: Đảng bộ Sở, Công đoàn ngành.

Khi đi công tác vắng dài ngày, Giám đốc Sở ủy quyền bằng văn bản cho 01 Phó Giám đốc thay mặt điều hành, giải quyết công việc của Sở.


11/9/2015 11:00 AMĐã ban hànhBài viếtXem chi tiếtBà Võ Thanh Thủy​ - Giám đốc/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ông Nguyễn Thành Tiễn​ - Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hộiÔng Nguyễn Thành Tiễn​ - Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Ông Nguyễn Thành Tiễn​ - Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

-  ĐTCQ: 0276 3824449

-  Email: tiennt@tayninh.gov.vn

Nhiệm vụ được phân công​:

- Giúp Giám đốc Sở theo dõi, chỉ đạo: lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp; phòng, chống tệ nạn xã hội.

- Trực tiếp chỉ đạo các phòng, đơn vị: Phòng Dạy nghề - Lao động việc làm và An toàn lao động; Phòng Phòng, chống tệ nạn xã hội; Cơ sở cai nghiện ma túy; Trường Trung cấp nghề khu vực Nam Tây Ninh; Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật.

- Theo dõi Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội: Gò Dầu, Trảng Bàng.

- Thay mặt Giám đốc lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động của cơ quan và giải quyết các công việc thuộc thẩm quyền của Giám đốc khi Giám đốc đi vắng.

- Phụ trách các công việc khác do Giám đốc phân công.

11/9/2015 11:00 AMĐã ban hànhBài viếtXem chi tiếtÔng Nguyễn Thành Tiễn​ - Phó Giám đốc/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Bà Trần Thị Lan - Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hộiBà Trần Thị Lan - Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Bà​ Trần Thị Lan - Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

-  ĐTCQ: 066 3811151

-  Email: lantt@tayninh.gov.vn

Nhiệm vụ được phân công​:

- Giúp Giám đốc Sở theo dõi, chỉ đạo: Công tác giảm nghèo, bảo trợ xã hội; công tác quản lý thanh niên do ngành phụ trách; quản lý kinh phí của Văn phòng Sở (kinh phí tự chủ).

- Trực tiếp chỉ đạo các phòng, đơn vị: Phòng Bảo trợ xã hội, Trung tâm Bảo trợ xã hội, Trung tâm Nuôi dạy trẻ khiếm thị.

- Quản lý chuyên môn đối với các Hội: Hội người mù; Hội Bảo trợ Người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh.

- Theo dõi Phòng Lao động Thương binh và Xã hội các huyện: Châu Thành Bến Cầu,

- Phụ trách các công việc khác do Giám đốc phân công.

11/9/2015 11:00 AMĐã ban hànhBài viếtXem chi tiếtÔng Trần Thị Lan - Phó Giám đốc​/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Bà Nguyễn Thị Nhiền​ - Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hộiBà Nguyễn Thị Nhiền​ - Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Bà Nguyễn Thị Nhiền​ - Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

-  ĐTCQ: 0276 3823979

-  Email: nhiennt@tayninh.gov.vn

Nhiệm vụ được phân công​:

- Giúp Giám đốc Sở theo dõi, chỉ đạo: lĩnh vực chính sách người có công; bảo vệ, chăm sóc trẻ em; pháp chế; cải cách hành chính; công nghệ thông tin; làm Giám đốc Quỹ Bảo trợ trẻ em.

- Trực tiếp chỉ đạo các phòng, đơn vị: Phòng Người có công; Phòng Bảo vệ chăm sóc trẻ em và Bình đẳng giới; Văn phòng.  

- Quản lý chuyên môn đối với: Hội Người tù kháng chiến, Câu lạc bộ Hưu trí tỉnh.

- Theo dõi Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội: Thành phố Tây Ninh, huyện  Hòa Thành.

- Phụ trách các công việc khác do Giám đốc phân công.

11/9/2015 11:00 AMĐã ban hànhBài viếtXem chi tiếtBà Nguyễn Thị Nhiền - Phó Giám đốc/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Văn phòng SởVăn phòng Sở

Ông Phạm Minh Trí - Chánh Văn phòng 

(ĐTCQ: 0276 3822511)

-  Email: tripm@tayninh.gov.vn

 Chức năng, nhiệm vụ được phân công

1. Chức năng

Tham mưu, tổng hợp giúp Ban Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác tổng hợp, tổ chức cán bộ, thi đua khen thưởng, hành chính quản trị và các hoạt động liên quan khác nhằm đảm bảo công tác ngành.

2.  Nhiệm vụ, quyền hạn

 2.1. Công tác tổng hợp – tin học

- Tổng hợp, báo cáo, đánh giá tổng kết công tác định kỳ, hoặc đột xuất các lĩnh vực công tác của Sở, ngành và tổ chức thực hiện chế độ báo cáo thống kê tổng hợp theo quy định của nhà nước.

- Quy hoạch, kế hoạch công tác dài hạn; chương trình, kế hoạch công tác hàng tuần, tháng, quý, sáu tháng, năm và các giải pháp thực hiện của Sở, ngành; đồng thời đôn đốc, theo dõi tình hình thực hiện chương trình, kế hoạch công tác đã được Ban Giám đốc Sở phê duyệt.

- Quản lý, xây dựng Cổng thông tin điện tử, hệ thống mạng nội bộ cơ quan.

2.2. Công tác tổ chức cán bộ

- Dự thảo trình UBND tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở; thành lập, giải thể, sát nhập, tổ chức lại và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở;

- Soạn thảo trình Giám đốc Sở ban hành các chức năng, nhiệm vụ phòng, ban thuộc Sở; nội quy, quy chế và quy định về khai thác tài liệu kho lưu trữ, sử dụng tài sản, chi tiêu nội bộ, thực hành tiết kiệm, quy chế dân chủ ở cơ sở, bảo vệ cơ quan...; theo dõi việc thực hiện các nội quy, quy chế và quy định đó.

- Chương trình, kế hoạch về công tác tổ chức cán bộ; công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, lý luận chính trị, ngoại ngữ, tin học nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đảm bảo tiêu chuẩn năng lực theo quy định của nhà nước; đồng thời hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định về chức năng, nhiệm vụ và công tác tổ chức cán bộ, đào tạo của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở:

- Quy hoạch đội ngũ cán bộ lãnh đạo, chuyên môn nghiệp vụ; quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; kế hoạch luân chuyển cán bộ, công chức lãnh đạo quản lý; kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức chuyên môn, nghiệp vụ;

- Kế hoạch biên chế hành chính, biên chế sự nghiệp trình UBND tỉnh, Sở Nội vụ xem xét, phân bổ.

- Chủ trì, phối hợp với các Phòng nghiệp vụ, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở xây dựng kế hoạch biên chế hành chính, biên chế sự nghiệp dài hạn, hàng năm;

- Hướng dẫn và thực hiện quy chế đánh giá, tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức; quy chế nâng bậc lương, chuyển ngạch; quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm cán bộ và các quy chế khác trong công tác cán bộ theo quy định của pháp luật; các chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức;

2.3. Công tác hành chính – quản trị

- Thực hiện các nhiệm vụ thuộc chức năng quản trị hành chính; phục vụ hoạt động chỉ đạo, điều hành công việc hàng tuần, ngày của Ban Giám đốc Sở; Quản lý và sử dụng cơ sở vật chất, kỹ thuật phương tiện; bảo đảm phương tiện và điều kiện làm việc của Sở theo quy định của nhà nước; tổ chức thực hiện công tác phòng, chữa cháy nổ;

- Bảo đảm trật tự, kỷ luật, kỷ cương theo nội quy làm việc của Sở; quản lý chế độ làm việc, chế độ hội họp, các hội nghị của Sở và đảm bảo chế độ sinh hoạt cơ quan định kỳ theo quy định của Giám đốc Sở;

- Quản lý con dấu; tổ chức chỉ đạo và thực hiện công tác hành chính, văn thư, lưu trữ hồ sơ, các quy định về bảo vệ bí mật nhà nước trong cơ quan Sở và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở; kiểm tra thể thức văn bản và thủ tục trong việc ban hành văn bản sau khi được Ban Giám đốc Sở ký theo quy định của nhà nước;

- Giúp Ban Giám đốc Sở làm đầu mối tổ chức các hoạt động phối hợp với các Sở, ngành, đoàn thể tỉnh và UBND các huyện, thị;

- Tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền; giúp Ban Giám đốc Sở theo dõi việc cung cấp thông tin cho các phương tiện thông tin đại chúng, các tổ chức và cá nhân theo quy định của nhà nước và theo quy định của Sở;

- Triển khai thực hiện chương trình cải cách hành chính của Sở theo mục tiêu và nội dung chương trình cải cách hành chính của UBND tỉnh, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;

- Phối hợp với Phòng Kế hoạch – Tài chính, Công đoàn Văn phòng Sở chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công chức trong cơ quan Sở theo chế độ, chính sách của nhà nước và theo quy định của Sở;

- Quản lý nhà khách người có công.

2.4. Công tác thi đua – khen thưởng

- Thực hiện nhiệm vụ Thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng của Sở;

- Trình Ban Giám đốc Sở xét tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp Lao động – Thương binh và Xã hội, xét tặng các danh hiệu thi đua, khen thưởng đối với đơn vị và cá nhân trong ngành, ngoài ngành.

2.5. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Ban Giám đốc Sở phân công.


11/9/2015 11:00 AMĐã ban hànhBài viếtXem chi tiếtVăn phòng Sở/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Thanh tra SởThanh tra Sở

Bà Trần Quốc Bảo - Chánh Thanh tra

-  ĐTCQ: 0276 3820045

-  Email: baotqt@tayninh.gov.vn

Nhiệm vụ được phân công​:​ Tham mưu Ban Giám đốc

1. Chức năng

Tham mưu Ban Giám đốc Sở quản lý nhà nước về công tác thanh tra và thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành về lao động, người có công và xã hội trên địa bàn tỉnh; thanh tra hành chính đối với cơ quan, tổ chức và cá nhân thuộc quyền quản lý của Sở về thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ được giao; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn

2.1. Trình Ban Giám đốc Sở:

- Dự thảo trình UBND tỉnh ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành thuộc lĩnh vực được phân công;

- Kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành các văn bản pháp luật phù hợp với yêu cầu quản lý nhà nước về lao động, người có công và xã hội;

- Kiến nghị cơ quan có thẩm quyền đình chỉ hành vi vi phạm pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân; kiến nghị hủy bỏ quyết định trái pháp luật về lao động, người có công và xã hội khi có đủ căn cứ cho rằng hành vi hoặc quyết định đó gây thiệt hại đến lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân;

2.2. Thanh tra nhà nước về lao động:

- Thanh tra việc chấp hành các quy định về chính sách lao động, an toàn lao động và vệ sinh lao động;

- Phối hợp tổ chức và hướng dẫn khai báo, điều tra tai nạn lao động xảy ra trên địa bàn tỉnh và những sai phạm tiêu chuẩn vệ sinh lao động;

- Hướng dẫn áp dụng hệ thống tiêu chuẩn, quy trình, quy phạm về an toàn, vệ sinh lao động;

- Thực hiện các quy định về đăng ký các máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật;

- Giải quyết khiếu nại, tố cáo về lao động theo quy định của pháp luật;

2.3. Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của nhà nước đối với người có công, bảo hiểm xã hội, bảo vệ, chăm sóc trẻ em, bình đẳng giới, bảo trợ xã hội, phòng chống tệ nạn xã hội và các lĩnh vực khác thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Sở, ngành;

2.4. Thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành về dạy nghề, đưa lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;

2.5. Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc quyền quản lý của Sở, ngành;

2.6.  Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, người có công và xã hội;

2.7. Tiếp công dân, xử lý đơn, thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật;

2.8. Thực hiện nhiệm vụ phòng ngừa và đấu tranh chống tham nhũng theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng thuộc lĩnh vực lao động, người có công và xã hội;

2.9. Hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị thuộc Sở, ngành trong việc thực hiện các quy định của luật về công tác thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật;

2.10. Thanh tra đột xuất và tham gia các đoàn thanh tra, kiểm tra của tỉnh, của Sở, ngành liên quan và của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội khi được Giám đốc Sở giao;

2.11. Tổng hợp, báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, đấu tranh phòng, chống tham nhũng thuộc phạm vi quản lý của Sở theo quy định;

2.12. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Ban Giám đốc Sở phân công.

11/9/2015 11:00 AMĐã ban hànhBài viếtXem chi tiếtThanh tra​ Sở/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Phòng Tài chính - Kế toánPhòng Tài chính - Kế toán

Bà Trần Ngọc Hiền - Trưởng Phòng Kế hoạch và Tài chính

-  ĐTCQ: 0276 3824255

-  Email: hientn@tayninh.gov.vn

Nhiệm vụ được phân công​:

1. Chức năng

Quản lý công tác kế hoạch tài chính, kế toán, đầu tư xây dựng cơ bản theo quy định của pháp luật được UBND tỉnh phân cấp.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn

2.1. Trình Ban Giám đốc Sở

- Phối hợp với các phòng chuyên môn giúp Ban Giám đốc Sở trình UBND tỉnh các qui hoạch, kế hoạch dài hạn, 5 năm và hàng năm về công tác lao động – thương binh và Xã hội.

- Dự thảo trình UBND tỉnh ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành thuộc lĩnh vực được phân công;

- Kế hoạch, dự toán các nguồn kinh phí dài hạn, hàng năm cho các chương trình, dự án, đề án, đề tài khoa học, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở;

- Phân bổ và giao dự toán các nguồn kinh phí được UBND tỉnh và Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội giao cho Sở, ngành; thông báo dự toán ngân sách sau khi được Ban Giám đốc Sở phê duyệt cho các địa phương, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở thực hiện;

- Thẩm định dự án, thiết kế dự toán, đấu thầu, thanh toán, quyết toán, nghiệm thu, bàn giao và đưa vào sử dụng đối với các chương trình, dự án đầu tư do Sở quản lý; tổ chức thực hiện giám sát, đánh giá các dự án đầu tư theo quy định của pháp luật;

- Xét duyệt và tổng hợp báo cáo quyết toán đúng qui định của Luật ngân sách Nhà nước và tài chính hiện hành.

2.2. Quản lý trực tiếp các nguồn kinh phí hành chính - sự nghiệp, kinh phí các chương trình mục tiêu quốc gia, kinh phí ưu đãi người có công và các nguồn quỹ, nguồn kinh phí khác được giao quản lý.

2.3. Quản lý tài chính, tài sản được giao và tổ chức thực hiện ngân sách phân bổ theo qui định của pháp luật và phân công, phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh.

2.4. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định của nhà nước, của Sở về công tác tài chính, kế toán, đầu tư xây dựng cơ bản trong phạm vị quản lý của Sở, ngành;

2.5. Xây dựng, hướng dẫn và tổ chức thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ; pháp luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí;

2.6. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở theo quy định của pháp luật;

2.7. Phối hợp với Văn phòng Sở và Công đoàn Văn phòng Sở chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công chức trong cơ quan Sở theo chế độ, chính sách của nhà nước và theo quy định của Sở;

2.8. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công.

11/9/2015 11:00 AMĐã ban hànhBài viếtXem chi tiếtPhòng Kế hoạch - Tài chính/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Phòng Dạy nghề - Lao động việc làm và An toàn lao độngPhòng Dạy nghề - Lao động việc làm và An toàn lao động

Ông Nguyễn Đức Hạnh - Trưởng Phòng Dạy nghề - Lao động việc làm và An toàn lao động

-  ĐTCQ: 0276 3811001

-  Email: hanhnd@tayninh.gov.vn

Chức năng, nhiệm vụ được phân công​:

1. Chức năng:

Tham mưu, tổng hợp giúp Ban Giám đốc trong chỉ đạo điều hành, quản lý nhà nước về việc làm, thị trường lao động, bảo hiểm thất nghiệp, an toàn lao động, bảo hộ lao động, về lao động, tiền lương, tiền công, tranh chấp lao động, đình công và bảo hiểm xã hội (Bảo hiểm xã hội bắt buộc và Bảo hiểm xã hội tự nguyện) trong khu vực sản xuất, kinh doanh theo quy định của pháp luật.​

2. Nhiệm vụ:

2.1. Trình Ban Giám đốc Sở:

a) Dự thảo trình UBND tỉnh ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành thuộc lĩnh vực được phân công;

 b) Dự thảo trình UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch, kế hoạch dài hạn; dự án, đề án về việc làm, chính sách phát triển thị trường lao động, bảo hiểm thất nghiệp và an toàn lao động, bảo hộ lao động, về lĩnh vực lao động, tiền lương, tiền công, tranh chấp lao động, đình công và bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật, quy hoạch mạng lưới dạy nghề, quy hoạch, kế hoạch dài hạn, năm năm; chương trình mục tiêu quốc gia, các dự án, đề án phát triển dạy nghề;

c) Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện các quy định của Nhà nước, của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc làm, thị trường lao động, bảo hiểm thất nghiệp và an toàn lao động, bảo hộ lao động, về lao động, tiền lương, tiền công, tranh chấp lao động, đình công và bảo hiểm xã hội (Bảo hiểm xã hội bắt buộc và Bảo hiểm xã hội tự nguyện),dạy nghề, bao gồm các lĩnh vực: mục tiêu, chương trình, nội dung, kế hoạch, chất lượng dạy nghề, tiêu chuẩn giáo viên, cán bộ quản lý dạy nghề, quy chế thi, tuyển sinh, văn bằng, chứng chỉ, danh mục nghề đào tạo, cơ sở vật chất và thiết bị dạy nghề  theo quy định của pháp luật.

2.2. Hướng dẫn và tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về:

a) Về việc làm và thị trường lao động:

- Chỉ tiêu và các giải pháp tạo việc làm mới;

- Chính sách tạo việc làm trong các doanh nghiệp, hợp tác xã, các loại hình kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân;

- Tổ chức quản lý và sử dụng nguồn lao động;

- Chính sách việc làm đối với đối tượng đặc thù (người chưa thành niên, người tàn tật, người cao tuổi và các đối tượng khác), lao động làm việc tại nhà, lao động dịch chuyển;

- Quản lý các tổ chức giới thiệu việc làm theo quy định của pháp luật, các hoạt động giao dịch việc làm và nghiệp vụ của các cơ sở giới thiệu việc làm;

- Dự báo và thông tin thị trường lao động; thu thập, quản lý và cung cấp cơ sở dữ liệu thị trường lao động;

- Quy hoạch và hướng dẫn quy hoạch mạng lưới tổ chức giới thiệu việc làm;

- Hướng dẫn thành lập, tổ chức và hoạt động của tổ chức giới thiệu việc làm;

- Thực hiệc các dự án và các hoạt động thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia về việc làm.

b) Về Bảo hiểm thất nghiệp và quản lý lao động:

- Chế độ, chính sách về bảo hiểm thất nghiệp;

- Hệ thống tổ chức Bảo hiểm thất nghiệp;

- Quản lý lao động trên địa bàn tỉnh, lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam;

- Cấp, đổi, thu hồi giấy phép lao động đối với lao động là người nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật;

- Cấp sổ lao động, theo dõi việc quản lý và sử dụng sổ lao động.

c) Về lĩnh vực người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng:

- Hướng dẫn và tổ chức thực hiện việc đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật;

- Tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật của nhà nước về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;

- Hướng dẫn và tổ chức thực hiện công tác đào tạo nguồn lao động, tuyển chọn lao động đi làm việc ở nước ngoài thuộc phạm vi quản lý của Sở;

- Hướng dẫn và kiểm tra việc đăng ký hợp đồng của doanh nghiệp và người lao động trên địa bàn tỉnh đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng cá nhân; giám sát việc thực hiện hợp đồng của doanh nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hình thức thực tập nâng cao tay nghề;

- Thống kê số lượng các doanh nghiệp hoạt động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trên địa bàn tỉnh; số lượng người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;

- Thông báo cho người kết thúc hợp đồng lao động nước ngoài trở về nước nhu cầu tuyển dụng lao động trong nước; hướng dẫn, giới thiệu người lao động đăng ký tìm việc làm;

- Chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan giải quyết các yêu cầu, kiến nghị của các tổ chức và cá nhân trong lĩnh vực người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo thẩm quyền.

d) Về lĩnh vực an toàn lao động:

- Hướng dẫn tổ chức thực hiện Chương trình quốc gia về bảo hộ lao động, an toàn lao động, vệ sinh lao động; tuần lễ quốc gia về an toàn lao động, vệ sinh lao động và phòng, chống cháy nổ trên địa bàn;

- Tổ chức huấn luyện và cấp giấy chứng nhận huấn luyện về an toàn lao động, vệ sinh lao động cho người sử dụng lao động trên địa bàn tỉnh;

- Hướng dẫn thực hiện các quy định về đăng ký các máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật;

- Hướng dẫn việc kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa đặc thù về an toàn lao động theo quy định của pháp luật;

- Hướng dẫn việc trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân trong lao động, bồi dưỡng bằng hiện vật, bồi thường tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và chế độ làm việc, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi;

- Tổ chức cập nhật, thống kê và báo cáo tai nạn lao động.

e) Về lao động:

- Hướng dẫn việc thực hiện hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể; quy trình thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể;

- Kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất;

- Tham gia sắp xếp doanh nghiệp nhà nước; chính sách, chế độ đối với người lao động trong sắp xếp, tổ chức lại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp phá sản, doanh nghiệp bị giải thể, doanh nghiệp cổ phần hóa, bán khoán, cho thuê doanh nghiệp.

f) Về Tiền lương, tiền công:

- Hướng dẫn việc thực hiện chế độ tiền lương, tiền công theo quy định của pháp luật;

- Hướng dẫn xây dựng định mức lao động, tiêu chuẩn cấp bậc kỹ thuật công nhân, tiêu chuẩn viên chức chuyên môn, nghiệp vụ trong doanh nghiệp nhà nước.

g) Về quan hệ lao động:

- Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định về tổ chức và hoạt động của tổ chức giải quyết tranh chấp lao động và đình công (tổ chức và hoạt động của Hội đồng hòa giải cấp cơ sở, hòa giải viên, . . .);

- Đề xuất các giải pháp nhằm xây dựng quan hệ lao động lành mạnh, ngăn ngừa tranh chấp lao động và đình công; giải quyết tranh chấp lao động theo quy định của pháp luật;

- Theo dõi, tổng hợp, báo cáo, đánh giá tình hình về tranh chấp lao động và đình công.

h) Về bảo hiểm xã hội (Bảo hiểm xã hội bắt buộc và Bảo hiểm xã hội tự nguyện):

- Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định của nhà nước, của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về Bảo hiểm xã hội bắt buộc (bao gồm các chế độ: ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hưu trí và tử tuất) và Bảo hiểm xã hội tự nguyện (bao gồm các chế độ hưu trí và tử tuất);

- Tiếp nhận hồ sơ và tổ chức thẩm định điều kiện tạm dừng đóng Bảo biểm xã hội bắt buộc để trình UBND tỉnh xem xét, quyết định;

- Thực hiện chế độ, chính sách về Bảo hiểm xã hội theo phân công, phân cấp của UBND tỉnh và theo quy định của pháp luật.

2.3. Tổ chức công tác thông tin tuyên truyền, vận động, phổ biến, giáo dục pháp luật về việc làm, thị trường lao động, bảo hiểm thất nghiệp và an toàn lao động, bảo hộ lao động theo quy định của pháp luật;

2.4. Tổng kết, đánh giá các phong trào, mô hình, điển hình tiên tiến về tạo việc làm, giải quyết việc làm, chương trình việc làm, bảo hiểm thất nghiệp;

2.5. Sơ kết, tổng kết, báo cáo định kỳ và đột xuất về việc làm, phát triển thị trường lao động, bảo hiểm thất nghiệp và an toàn lao động, bảo hộ lao động; vềlao động, tiền lương, tiền công, tranh chấp chấp lao động, đình công và bảo hiểm xã hội;

2.6. Thực hiện nhiệm vụ Thường trực Hội đồng trọng tài lao động tỉnh;

2.7. Tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án phát triển dạy nghề ở địa phương sau khi được phê duyệt;

2.8. Hướng dẫn và kiểm tra việc tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về dạy nghề; tiêu chuẩn giáo viên và cán bộ quản lý dạy nghề; quy chế tuyển sinh, quy chế thi, kiểm tra, công nhận tốt nghiệp và việc cấp văn bằng, chứng chỉ nghề; chế độ chính sách đối với cán bộ quản lý, giáo viên dạy nghề và học sinh, sinh viên học nghề theo quy định của pháp luật; quản lý việc đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia sau khi được phân cấp; cấp, thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề theo thẩm quyền;

2.9. Hướng dẫn và tổ chức thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ quản lý và giáo viên dạy nghề; tổ chức hội giảng giảng viên, giáo viên dạy nghề, hội thi thiết bị dạy nghề tự làm cấp tỉnh, các hội thi có liên quan đến công tác học sinh, sinh viên học nghề.

2.10. Tham mưu Ban Giám đốc sơ kết, tổng kết, báo cáo định kỳ và đột xuất về lĩnh vực dạy nghề;

2.11. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Giám đốc Sở phân công.​

 

11/9/2015 11:00 AMĐã ban hànhBài viếtXem chi tiếtPhòng Dạy nghề - Lao động việc làm và An toàn lao đông/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Phòng Người có côngPhòng Người có công

Bà Lê Thanh Thúy - Phó Trưởng Phòng Người có công (Phụ trách phòng)

-  ĐTCQ: 0276 3824705

-  Email: thuylt@tayninh.gov.vn

Nhiệm vụ được phân công​: Tham mưu Ban Giám đốc

1. Chức năng

Tham mưu, tổng hợp giúp Ban Giám đốc trong chỉ đạo điều hành, quản lý nhà nước theo quy định pháp luật trên lĩnh vực thực hiện chế độ, chính sách cho đối tượng người có công cách mạng, thân nhân người có công cách mạng.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn

2.1. Trình Ban Giám đốc Sở:

- Dự thảo trình UBND tỉnh ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành thuộc lĩnh vực được phân công;

- Dự thảo trình UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch, kế hoạch dài hạn; dự án, đề án về thực hiện chính sách người có công;

- Các quy định về công tác quản lý nghĩa trang liệt sĩ, các công trình ghi công liệt sĩ;

- Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện các quy định về các chế độ, chính sách mới của Nhà nước, của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về công tác người có công theo quy định của pháp luật;

- Kế hoạch phối hợp với các Sở, ban, ngành, địa phương, các đoàn thể chính trị – xã hội tổ chức các phong trào đền ơn đáp nghĩa;

- Chương trình, kế hoạch hàng quý, năm trong lĩnh vực được giao;

2.2. Hướng dẫn và tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật đối với người có công với cách mạng;

2.3. Hướng dẫn và tổ chức thực hiện quy hoạch hệ thống cơ sở xã hội nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công với cách mạng, các công trình ghi công liệt sĩ; quản lý các công trình ghi công liệt sĩ theo phân cấp trên địa bàn;

2.4. Chủ trì, phối hợp tổ chức công tác tiếp nhận và an táng hài cốt liệt sĩ; thông tin, báo tin về mộ liệt sĩ; thăm viếng mộ liệt sĩ, di chuyển hài cốt liệt sĩ;

2.5. Tham gia Hội đồng giám định y khoa cấp tỉnh về giám định thương tật và tỷ lệ suy giảm khả năng lao động do thương tật đối với người có công với cách mạng;

2.6. Quản lý đối tượng, hồ sơ đối tượng và kinh phí thực hiện các chính sách, chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng và thân nhân của họ;

2.7. Quản lý nghĩa trang liệt sỹ Trà Võ và nghĩa trang liệt sỹ Tân Biên;

2.8. Hướng dẫn và tổ chức các phong trào "Đền ơn đáp nghĩa"; quản lý và sử dụng Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" cấp tỉnh.

2.9. Tham mưu Ban Giám đốc Sơ kết, tổng kết, đánh giá, báo cáo định kỳ và đột xuất về lĩnh vực được phân công;

2.10. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Giám đốc Sở phân công.

11/9/2015 11:00 AMĐã ban hànhBài viếtXem chi tiếtPhòng Người có công​/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Phòng phòng, chống tệ nạn xã hộiPhòng phòng, chống tệ nạn xã hội

Ông Võ Văn Buôl - Trưởng phòng phòng, chống tệ nạn xã hội

-  ĐTCQ: 0276 3825104

- Email: Buolvv@tayninh.gov.vn

Nhiệm vụ được phân công​:

1. Chức năng

Tham mưu, giúp Ban Giám đốc Sở, Ban chỉ đạo phòng chống AIDS và phòng chống tệ nạn ma tuý, mại dâm của tỉnh về các hoạt động phòng chống tệ nạn mại dâm; xây dựng xã, phường, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn xã hội ma tuý, mại dâm; hỗ trợ nạn nhân bị mua bán và phòng chống mua bán người; tổ chức cai nghiện, quản lý sau cai cho người nghiện ma tuý trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn

Xây dựng chương trình, kế hoạch dài hạn, hàng năm, các dự án về phòng chống tệ nạn mại dâm, hỗ trợ nạn nhân bị mua bán và phòng chống mua bán người, cai nghiện ma tuý và quản lý sau cai nghiện ma tuý, xây dựng xã, phường, thị trấn lành mạnh trên địa bàn tỉnh. Báo cáo Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội trình UBND tỉnh phê chuẩn và tổ chức triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch, dự án đã được phê chuẩn;

Chủ động nghiên cứu các giải pháp, biện pháp về phòng chống tệ nạn mại dâm, hỗ trợ nạn nhân bị mua bán và phòng chống mua bán người, cai nghiện ma tuý, quản lý sau cai nghiện ma tuý, xây dựng xã, phường, thị trấn lành mạnh đề xuất với Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội để chỉ đạo các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện;

Giúp Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn các tổ chức và đơn vị có liên quan thực hiện công tác quản lý Nhà nước về phòng chống tệ nạn mại dâm, hỗ trợ nạn nhân bị mua bán và phòng chống mua bán người, xây dựng xã, phường, thị trấn lành mạnh, cai nghiện ma tuý và quản lý sau cai nghiện ma tuý trên địa bàn tỉnh;

Kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn của các tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Là đầu mối tổng hợp báo cáo định kỳ và đột xuất với cơ quan cấp trên về thực hiện công tác chuyên môn;

Phối hợp với các cơ quan đoàn thể trên địa bàn tỉnh tổ chức các hoạt động tuyên tuyền, vận động, đấu tranh, ngăn ngừa và phòng chống các tệ nạn xã hội;

Cung cấp những thông tin cần thiết có liên quan về phòng chống tệ nạn xã hội, hỗ trợ nạn nhân bị mua bán và phòng chống mua bán người, xây dựng xã phường lành mạnh, cai nghiện ma tuý, quản lý sau cai cho cá nhân và các tổ chức theo quy định của Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội.

11/9/2015 11:00 AMĐã ban hànhBài viếtXem chi tiếtPhòng Phòng, chống tệ nạn xã hội/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Thông tin liên hệThông tin liên hệ

TÊN CƠ QUAN: SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ  HỘI

Địa chỉ: Số 138 Trần Hưng Đạo, Khu phố 1, Phường 1, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh

Điện thoại: 0276 3822511   Fax: 0276 3826764

Email: soldtbxh@tayninh.gov.vn

11/9/2015 11:00 AMĐã ban hànhBài viếtXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg