Quy hoạch - Kế hoạch
Thứ 4, Ngày 26/06/2019, 11:00
BÁO CÁO CÔNG TÁC LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI QUÝ I VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ QUÝ II NĂM 2019
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
26/06/2019
Báo cáo số 1348/BC-SLĐTBXH ngày 10/6/2019 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc báo cáo công tác lao động - Thương binh và xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm năm 2019.

PHẦN THỨ NHẤT

KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÔNG TÁC 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2019

 

I. CÔNG TÁC TRIỂN KHAI VĂN BẢN CHỈ ĐẠO CỦA TRUNG ƯƠNG VÀ TỈNH VỀ LĨNH VỰC LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Trong 06 tháng đầu năm 2019, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã tổ chức triển khai thực hiện kịp thời các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của Tỉnh; trong đó, có một số văn bản chủ yếu như sau:

1. Nghị định số 157/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng áp dụng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động theo quy định của Bộ luật lao động.

2. Quyết định số 24/QĐ-UBND, ngày 04/01/2019 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch kinh phí phục vụ tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019.

3. Kế hoạch số 3209/KH-UBND ngày 25/12/2018 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Quyết định số 1380/QĐ-TTg ngày 18/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệ "Đề án thực hiện liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hưởng hỗ trợ chi phí mai tang/hưởng mai tang phí" trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

4. Kế hoạch số 341/KH-UBND ngày 28/02/2019 của UBND tỉnh về Kế hoạch "Tháng hành động An toàn vệ sinh lao động lần thứ 3" năm 2019.

5. Quyết định số 757/QĐ-UBND ngày 29/3/2019  của UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp thực hiện liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hưởng hỗ trợ chi phí mai tang/hưởng mai tang phí" trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

6. Kế hoạch số 972/KH-UBND ngày 14/5/2019 của UBND tỉnh về kế hoạch triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2019.

7. Kế hoạch số 904/KH-UBND ngày 07/5/2019 thực hiện Đề án trợ giúp người khuyết tật, trợ giúp và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng và Công ước của Liên hợp quốc về Quyền của người khuyết tật, trên địa bàn tỉnh năm 2019;

8. Kế hoạch số 908/KH-UBND ngày 07/5/2019 thực hiện Đề án phát triển nghề công tác xã hội trên địa bàn tỉnh năm 2019;

9. Kế hoạch số 953/KH-UBND ngày 13/5/2019 ban hành Chương trình Mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững tỉnh Tây Ninh năm 2019;

10. Kế hoạch số 988/KH-UBND ngày 15/5/2019 thực hiện "Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam" năm 2019;

11. Quyết định số 1079/QĐ-UBND ngày 14/5/2019 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2019.

12. Kế hoạch số 906/KH-UBND ngày 07/5/2019 của UBND tỉnh về thực hiện Chương trình hành động về bình đẳng giới tỉnh Tây Ninh năm 2019.

13. Kế hoạch số 809/KH-UBND, ngày 24/4/2019 thực hiện Chương trình giải quyết việc làm năm 2019.

14. Kế hoạch số 905/KH-UBND, ngày 07/5/2019 thực hiện Chương trình phòng, chống mại dâm năm 2019.

15. Kế hoạch số 909/KH-UBND, ngày 07/5/2019 thực hiện dự án "Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy tại xã, phường, thị trấn" giai đoạn 2019-2020.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

1. Công tác Lao động việc làm - An toàn lao động

1.1. Hỗ trợ giải quyết việc làm

Các hoạt động hỗ trợ tạo việc làm cho người lao động: tư vấn việc làm và học nghề cho 11.027 lượt lao động; giới thiệu cung ứng lao động trong nước 1.201 lao động; các tổ chức đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng giải quyết được 239 lao động; tổ chức 05 phiên giao dịch việc làm với 40 doanh nghiệp và 2.350 lao động tham gia.

1.2. Quản lý lao động người nước ngoài làm việc tại tỉnh

Có 214 doanh nghiệp đăng ký và được chấp thuận cho tuyển 2.995 lao động là người nước ngoài (Ban quản lý khu kinh tế 146 doanh nghiệp với 2.267 lao động; ngoài khu kinh tế 68 doanh nghiệp với 728 lao động). Tiếp nhận và cấp giấy phép lao động cho 1.208 lao động là người nước ngoài làm việc tại tỉnh (cấp mới 751, cấp lại 457).

1.3. Tiền lương, tiền công, quan hệ lao động

Tình hình thưởng tết Dương lịch, âm lịch năm 2019 của các doanh nghiệp: Mức thưởng bình quân là 6.120.000 đồng. Mức thưởng cao nhất 200.000.000 đồng (Công ty TNHH TM Thế Kỷ Vàng) thuộc doanh nghiệp dân doanh, thấp nhất 295.000 đồng (Công ty TNHH Hui Chin) thuộc doanh nghiệp FDI.

Tiếp nhận, thẩm định cho 18 đơn vị đăng ký bản nội quy lao động, 30  đơn vị đăng ký thỏa ước lao động tập thể.

Thực hiện chế độ bảo hiểm thất nghiệp: Đã thẩm định và quyết định cho 5.815 người lao động hưởng trợ cấp thất nghiệp với kinh phí 78.914 triệu đồng.

* Về đình công, lãn công:

Xảy ra 05 vụ tranh chấp lao động, dẫn đến ngưng việc tập thể với 2.393 lao động tham gia; nguyên nhân của các vụ đình công xãy ra là do liên quan đến việc điều chỉnh tiền lương, các khoản phụ cấp, thay đổi quy trình sản xuất, thay đổi quản lý… các cuộc đình công đều đã được hòa giải thành (giảm 01 vụ và giảm 1.394 lao động tham gia so với cùng kỳ).

1.4. Quản lý an toàn, vệ sinh lao động

Tổ chức triển khai các hoạt động về Kế hoạch "Tháng hành động An toàn vệ sinh lao động lần thứ 3" năm 2019.

Về tình hình lao động chết người: 05 người (tăng 04 người so với cùng kỳ).

2. Công tác đào tạo nghề

Tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2019 và tổ chức kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giáo dục nghề nghiệp tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Tổ chức Tọa đàm về công tác tuyển sinh, kết quả đào tạo, giải quyết việc làm sau đào tạo nghề tỉnh Tây Ninh năm 2019 với thành phần là lãnh đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các huyện, thành phố; đại diện các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và lãnh đạo các sở, ngành tỉnh có liên quan.

* Kết quả thực hiện đào tạo nghề:

- Trong 6 tháng đầu năm các cơ sở GDNN đã tuyển sinh được 2.370 người (Cao đẳng: 0, Trung cấp: 107, sơ cấp và đào tạo thường xuyên: 2.263).

- Số học viên tốt nghiệp trong 6 tháng 2.541 người (Cao đẳng: 160 người, Trung cấp: 705 người, sơ cấp và đào tạo thường xuyên: 1.676 người).

- Số học viên sau khi tốt nghiệp ra trường có việc làm trong 6 tháng: 1.702/2.541 người đạt tỷ lệ 66,98%.

- Lưu lượng học viên đang đào tạo đến cuối tháng 5/2018: 4.745 người (Cao đẳng: 591 người, Trung cấp: 2.421 người, Sơ cấp, đào tạo thường xuyên và dưới 3 tháng : 1.733 người).

3. Về chính sách ưu đãi người có công với cách mạng

3.1. Công tác giải quyết các chế độ

Giải quyết kịp thời các chế độ chính sách như: chi trả trợ cấp kịp thời hàng tháng cho 9.661 đối tượng người có công, với số tiền 15,446 tỷ đồng (lũy kế: 81,689 tỷ đồng); chi trả trợ cấp 01 lần cho 491 đối tượng, với số tiền 4,439 triệu đồng; mua BHYT cho đối tượng người có công, thân nhân người có công: trong 6 tháng đầu năm phát sinh tăng 1.162 đối tượng, giảm 3.670 đối tượng, nâng số thẻ còn hạn sử dụng 21.464 thẻ; tiếp nhận và giải quyết 108 đơn, thư tìm mộ liệt sĩ, giải quyết chế độ chính sách.

Xây dựng kế hoạch tổ chức điều dưỡng tập trung 10 đợt cho 750 người có công tại thành phố Đà Lạt - tỉnh Lâm Đồng.

Về hỗ trợ nhà ở: Tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện Kế hoạch hỗ trợ cho người có công năm 2019 trên cơ sở kết quả phúc tra 176 căn ( xây mới 55 căn, sửa chữa 121 căn), trong đó đã hỗ trợ 10 căn (xây mới) do Tổng công ty Điện lực miền Nam hỗ trợ.

3.2. Về chăm sóc tinh thần, vật chất nhân dịp lễ, tết

Nhân dịp tết Nguyên đán Kỷ Hợi toàn tỉnh đã tổ chức thăm hỏi, họp mặt, tặng quà cho gia đình chính sách, với kinh phí 23.932,490 triệu đồng. Trong đó:

* Quà của Chủ tịch nước: có 15.166 người với tổng kinh phí 3.072,4 triệu đồng.

* Cấp tỉnh: Ngân sách tỉnh chi 17.306,6 triệu đồng chăm lo cho các đối tượng chính sách. Gồm:

+ Quà tặng gia đình chính sách: 28.476 người với tổng kinh phí 17.085,6 triệu đồng (600.000 đ/người).

+ Lãnh đạo tỉnh thăm hỏi tặng quà cho 114 gia đình chính sách tiêu biểu, với kinh phí 171 triệu đồng.

+ Thăm hỏi tặng quà Trung tâm Điều dưỡng thương binh Long Đất – tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu với kinh phí 10 triệu đồng.

* Cấp huyện: cấp 5.220 phần quà với tổng giá trị 2.252,64 triệu đồng. Trong đó, nguồn ngân sách 3.267 phần quà với giá trị 1.250 triệu đồng, nguồn vận động là 1.953 phần quá, trị giá 1.002,64 triệu đồng.

* Cấp xã: Cấp 1.798 phần quà với tổng kinh phí 1.300,85. Trong đó nguồn ngân sách 857 phần quà với giá trị 496,8 triệu đồng, nguồn vận động là 941 phần quà với giá trị 804,050 triệu đồng.

*Nhân kỷ niệm 44 năm ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng đất nước 30/4/1975 - 30/4/2019 tổ chức 19 đoàn lãnh đạo tỉnh thăm Bà mẹ VNAH, Anh hùng LLVTND và Cán bộ TKN tổng số 114 phần quà, tổng kinh phí 171 triệu đồng.

Phục vụ chu đáo lễ viếng nghĩa trang liệt sĩ Trà Võ Tây Ninh và nghĩa trang liệt sĩ Tân Biên nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi, kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đảng (03/02/1930-03/02/2019) và 44 năm ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng (30/4/1975-30/4/2019). Đồng thời, thực hiện tốt việc quản lý tốt mộ liệt sĩ, chăm sóc các công trình, cây xanh tạo cảnh quang sạch, đẹp tại 02 nghĩa trang liệt sĩ do tỉnh quản lý.

4. Về lĩnh vực xã hội

4.1. Thực hiện công tác giảm nghèo

Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững năm 2019.

Tiếp tục thực hiện các giải pháp, chính sách giảm nghèo với các chương trình, dự án như cho vay vốn sản xuất, hỗ trợ cây, con giống; hỗ trợ tiền điện hộ nghèo… được các huyện, thành phố tích cực thực hiện:

+ Về chăm sóc y tế: cấp 27.446 thẻ BHYT cho đối tượng (phát sinh mới 53 thẻ, giảm 126 thẻ), đảm bảo số đối tượng phát sinh được cấp thẻ BHYT theo quy định.

+ Về hỗ trợ tiền điện: trong 06 tháng đầu năm 2019 đã hỗ trợ tiền điện cho 7.609 hộ nghèo và cận nghèo với tổng kinh phí 1.947,96 triệu đồng.

+ Về vay vốn tín dụng ưu đãi hộ nghèo, hộ cận nghèo: Phối hợp với Ngân hàng chính sách xã hội đã cho 1.703 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách vay vốn tín dụng ưu đãi với kinh phí 49.511 triệu đồng.

+ Về hỗ trợ nhà ở: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh phối hợp các tổ chức đoàn thể đã xây mới và bàn giao được 58 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo trị giá  2.390 triệu đồng từ Quỹ "Vì người nghèo";

* Nhân dịp tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019 toàn tỉnh đã vận động kinh phí hỗ trợ 14.641 hộ nghèo, hộ cận nghèo chuẩn Trung ương và 38.716 phần quà với tổng kinh phí 28.977,25 triệu đồng; hỗ trợ cho hộ nghèo người dân di cư tự do từ Campuchia về Việt Nam trên địa bàn tỉnh: 681,4 triệu đồng từ nguồn kinh phí sản xuất của Đảng bộ tỉnh.

4.2. Công tác Bảo trợ xã hội

Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch công tác người cao tuổi trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch thực hiện tháng hành động vì người cao tuổi và Kế hoạch thực hiện Đề án Phát triển nghề công tác xã hội trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2019.

Tổ chức hội nghị sơ kết giữa kỳ thực hiện Luật người khuyết tật và các chính sách hỗ trợ người khuyết tật giai đoạn 2016-2018.

Tổ chức 03 lớp tập huấn triển khai Thông tư số 01/TT-BLĐTBXH ngày 02/01/2019 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về việc xác định mức độ khuyết tật do Hội đồng xác định mức độ khuyết tật thực hiện cho 778 cán bộ cấp huyện và cấp xã.

Phối hợp với VNAH tổ chức Hội thảo đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch trợ giúp người khuyết tật năm 2018 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019.

Bên cạnh đó, việc chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng được đảm bảo, kịp thời, trong 06 tháng đã chi trả trợ cấp xã hội cho 37.641 đối tượng xã hội với kinh phí 14.949,722 triệu đồng và trong dịp tết Nguyên đán Kỷ Hợi cho các đối tượng; Về chăm sóc y tế: Trong tháng 6/2019 phát sinh tăng 249 thẻ và giảm 234 thẻ cho đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp xã hội tại cộng đồng nâng số thẻ còn hạn sử dụng là 31.276 thẻ, đạt tỷ lệ 100% số đối tượng được cấp thẻ BHYT theo quy định.

Về hỗ trợ đột xuất: trong 6 tháng đầu năm 2019 trợ cấp cho 411 trường hợp với kinh phí 1.804 triệu đồng.

Các cơ sở xã hội trực thuộc Sở thực hiện tốt việc quản lý, nuôi dưỡng và chăm sóc cho 156 đối tượng bảo trợ xã hội, gồm: Trung tâm Nuôi dạy trẻ khiếm thị 73 cháu, Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh 83 người (người cao tuổi, khuyết tật....: 60; trẻ em mồ côi, bị bỏ rơi: 23, các Trung tâm thực hiện tốt việc chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng; hỗ trợ dạy văn hoá, dạy nghề cho các cháu.

4.3. Công tác Bảo vệ, chăm sóc trẻ em

Nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 tổ chức các đoàn lãnh đạo tỉnh, các mạnh thường quân đi thăm, tặng quà cho 1.648 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em con đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh, với tổng kinh phí trên 480,6 triệu đồng.

Tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2019 với chủ đề "Chung tay vì trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số" tại Trường Tiểu học Kim Đồng – thành phố Tây Ninh, trao tặng 600 phần quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn của thành phố Tây Ninh và huyện Hòa Thành, với tổng kinh phí 180 triệu đồng.

Trong 06 tháng đầu năm Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh vận động các tổ chức, cá nhân trong tỉnh ủng hộ 558 triệu đồng để hỗ trợ cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em con đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

Tiếp tục phối  hợp với Đài PTTH Tây Ninh thực hiện 06 phóng sự và Báo Tây Ninh thực hiện 01 phụ trương tuyên truyền về công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em phát trong Chuyên mục "Vì tuổi thơ"; tổ chức treo 105 băng ron tuyên truyền về chủ đề Tháng hành động vì trẻ em năm 2019 "Chung tay vì trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số".

Về chăm sóc y tế: đến tháng 6/2019, cấp phát sinh tăng 1.198 thẻ BHYT, giảm 1.505 thẻ BHYT, nâng tổng số thẻ đang lưu hành 100.761 thẻ. Đảm bảo số trẻ em dưới 6 tuổi phát sinh được cấp thẻ BHYT kịp thời.

4.4. Công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ

Tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho 542 cộng tác viên và 135 cán bộ làm công tác bình đẳng giới cấp huyện và xã;

Tổ chức Hội thảo với chủ đề "Chia sẻ kinh nghiệm để nâng cao chất lượng tuyên truyền bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới".

4.5. Công tác phòng, chống tệ nạn xã hội

Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt mức hỗ trợ xây dựng thí điểm các mô hình hỗ trợ người bán dâm và Kế hoạch công tác cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh năm 2019.

Công tác chữa bệnh, cai nghiện phục hồi cho đối tượng tại Cơ sở Cai nghiện Ma túy: trong 06 tháng đầu năm Cơ sở đã tiếp nhận, quản lý và tổ chức cai nghiện ma túy cho 1027 lượt học viên, số học viên Cơ sở đang quản lý 741 học viên/28 nữ; trong đó: cai nghiện ma túy bắt buộc: 627 học viên, cai nghiện tự nguyện: 01 học viên, người  nghiện ma túy không có nơi cư trú ổn định: 113 học viên.

Tổng số người cai nghiện ma túy tại gia đình, tại cộng đồng 204 người. Cụ thể:

  + Cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng: 75 người.

+ Cai nghiện tự nguyện tại cộng đồng: 56 người.

  + Cai nghiện tự nguyện tại gia đình: 73 người.

II. CÔNG TÁC THANH TRA, KIỂM TRA, GIẢI QUYẾT ĐƠN THƯ

1. Công tác tiếp công dân

Tổ chức tiếp công dân theo lịch được công khai, niêm yết: 01 lượt, 01 người. Kết quả đã trả lời, giải thích những vấn đề mà công dân cần tìm hiểu.

2. Công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo

Tiếp nhận 19 đơn thư của tổ chức, công dân, người lao động. Kết quả xử lý: chuyển 05 đơn  đến đơn vị có thẩm quyền giải quyết, 04 đơn đã thụ lý giải quyết xong; người lao động rút lại 01 đơn; 01 đơn đang giải quyết; 01 đơn xin dừng giải quyết; lưu 07 đơn (không đủ điều kiện thụ lý).

3. Công tác kiểm tra, thanh tra

Tổ chức kiểm tra chi trả trợ cấp ưu đãi người có công tháng 01&02/2019 và tiền quà tết cho đối tượng tại xã An Hòa và thị trấn Trảng Bàng, xã Long Thành Trung và xã Long Thành Nam huyện Hòa Thành. Kết quả: 04 đơn vị thực hiện đúng quy định.

Kiểm tra việc thực hiện kết luận của Đoàn kiểm tra thực thi Bộ luật lao động năm 2018 tại 30 doanh nghiệp. Ban hành 02 quyết định xử phạt vi phạm hành chính 02 doanh nghiệp với tổng số tiền 81.829.167 đồng, do vi phạm chậm đóng kinh phí công đoàn.

Kiểm tra chuyên đề về an toàn, vệ sinh lao động trong dịp hưởng ứng tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động lần thứ 3, năm 2019 tại 20 doanh nghiệp.

Thanh tra chấp hành pháp luật lao động trong lĩnh vực xây dựng đối với 10 công trình công cộng đang thi công trên địa bàn tỉnh. Kết quả thanh tra: Nhìn chung các nhà thầu xây dựng chấp hành các quy định của pháp luật lao động.

Thanh tra việc thực hiện chính sách đối với người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa học tại Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh. Kết quả thanh tra: Đơn vị mở sổ theo dõi tăng, giảm đối tượng nhưng có một số hồ sơ chưa đúng theo quy định.

Thanh tra việc thực hiện chính sách đối với người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa học tại Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh. Kết quả thanh tra: Đơn vị mở sổ theo dõi tăng, giảm đối tượng không đúng biểu mẫu quy định, thu hồi nộp ngân sách 17.327.460 đồng do chi phí quản lý vượt dự toán được cấp.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG ĐẢM BẢO NGÀNH

Báo cáo kết quả phân loại công chức, viên chức, người lao động năm 2018; Tổ chức tổng kết công tác ngành 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019; Thực hiện giao ước thi đua các khối thi đua trong ngành và các phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các huyện, thành phố; tổ chức Hội nghị cán bộ công chức 2019.

Thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên, nâng lương trước hạn, nâng phụ cấp thâm niên vượt khung cho CBCCVC đến hạn; xây dựng Kế hoạch công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC năm 2019.

Tổng hợp các báo cáo thường xuyên, đột xuất theo yêu cầu của UBND tỉnh và các ban ngành có liên quan. Tiếp tục đôn đốc, kiểm tra công tác cải cách hành chính ngành, triển khai, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2008 vào hoạt động cơ quan; tăng cường xử lý văn bản trên hệ thống phần mềm Văn phòng điện tử eGov.

Xây dựng các Kế hoạch: Kế hoạch tuyên tuyền phổ biến pháp luật; Kế hoạch cải cách thủ tục hành chính; Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính; Kế hoạch rà soát quy định, thủ tục hành chính; Kế hoạch tự kiểm tra, rà soát cập nhật văn bản quy phạm pháp luật; Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật; Kế hoạch văn thư, lưu trữ 2019...

Tổ chức thực hiện Kế hoạch phục vụ Tết Nguyên đán và Lịch thăm lực lượng vũ trang năm 2019.

Trình UBND tỉnh dự thảo Quyết định về sửa đổi, bổ sung khoản 2, khoản 4, Điều 3 của Quyết định số 11/2016/QĐ-UBND ngày 15/4/2016 của UBND tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Tây Ninh.

Ban hành Đề án sắp xếp tổ chức các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội theo Quyết định số 2414/QĐ-UBND ngày 27/9/2018 của UBND tỉnh sau khi có ý kiến thẩm định của Sở Nội vụ.

Phân bổ dự toán kinh phí năm 2019; tổ chức đấu thầu gói dịch vụ cung cấp ô tô đưa người có công đi điều dưỡng tập trung tại Lâm Đồng. Đảm bảo kinh phí chi trả trợ cấp thường xuyên và tiền quà tết cho đối tượng chính sách, đối tượng bảo trợ xã hội. Đảm bảo các nguồn kinh phí cho các hoạt động chung của toàn ngành.

*Về quản lý xây dựng cơ bản:

- Tổng hợp hồ sơ quyết toán 09 công trình XDCB thuộc nguồn vốn TW ủy quyền về công tác mộ NTLS cụ thể: NTLS Dương Minh Châu, NTLS Châu Thành, NTLS Tân Biên (hạng mục: Cải tạo sửa chữa), NTLS xã An Tịnh, Đài tưởng niệm đội biệt động thị trấn Trảng Bàng, Nhà bia xã Gia Lộc, Nhà bia xã Phước Vinh, Nhà bia xã Thanh Phước, Bia tưởng niệm liệt sĩ xã Thanh Điền.

- Theo dõi việc triển khai công trình Trường trung cấp nghề khu vực Nam Tây Ninh (Công trình khởi công ngày 6/3/2019, dự kiến hoàn thành 180 ngày);

- Đã tập hợp hồ sơ Trạm biến áp 3 pha dự án Trung tâm điều dưỡng người có công và đang trình Sở Công thương thẩm định.

- Đã gửi hồ sơ PCCC của dự án Trung tâm điều dưỡng NCC để thẩm định gía thiết bị phòng cháy chữa cháy.

IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Mặt làm được

Trong 06 tháng đầu năm 2019 ngành đã tập trung chỉ đạo thực hiện công tác chăm lo cho gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em con đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh; Tổ chức triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Bộ, của Tỉnh về lĩnh vực ngành quản lý đảm bảo theo tiến độ. Các đơn vị trực thuộc Sở tích cực tổ chức thực hiện Kế hoạch theo chức năng nhiệm vụ được giao.

2. Mặt chưa được

Công tác quản lý học viên của Cơ sở Cai nghiện ma túy được tăng cường, kiểm soát nhưng tình trạng thẩm lậu nhất là điện thoại di động, thuốc lá, các vật cấm vẫn còn xảy ra; một số ít học viên còn vay mượn tiền lẫn nhau, vi phạm nội quy, quy chế Cơ sở.

PHẦN THỨ HAI

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ 06 THÁNG CUỐI NĂM 2019

 

I. THỰC HIỆN CHỈ TIÊU, NHIỆM VỤ CÁC LĨNH VỰC LAO ĐỘNG  NGƯỜI CÓ CÔNG VÀ XÃ HỘI

1. Lao động việc làm - An toàn lao động - Dạy nghề

Triển khai Điều tra cung cầu lao động năm 2019.

Triển khai các hoạt động của Kế hoạch An toàn vệ sinh lao động năm 2019 (tập huấn, huấn luyện, điều tra...).

Triển khai thực hiện Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động cho người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp" năm 2019.

Tham mưu UBND tỉnh ban hành quyết định về xây dựng, thẩm định và ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo áp dụng trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp.

Tổ chức kiểm tra, giám sát và thẩm định hồ sơ công nhận các xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019 thuộc lĩnh vực ngành phụ trách.

2. Thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng

Tiếp tục thực hiện kịp thời các chế độ, chính sách cho đối tượng người có công.

Tổ chức điều dưỡng tập trung 10 đợt cho 750 người có công tại thành phố Đà Lạt - tỉnh Lâm Đồng.

Tham mưu UBND tỉnh tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7/1947 - 27/7/2019 và tổng kết 05 năm thực hiện Pháp lệnh ưu đãi người có công.

Phối hợp với các ngành liên quan thực hiện Kế hoạch hỗ trợ nhà ở cho đối tượng người có công với cách mạng năm 2019.

3. Lĩnh vực xã hội

* Công tác Giảm nghèo - Bảo trợ xã hội:

Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019 và tổ chức triển khai thực hiện.

Tiếp tục phối hợp với Tổ chức VNAH, DRD và VietHealth tiếp tục thực hiện các hoạt động trợ giúp người khuyết tật trên địa bàn tỉnh;

* Công tác Bảo vệ, chăm sóc trẻ em và Bình đẳng giới:

Tổ chức Diễn đàn trẻ em cấp tỉnh, Tết Trung thu năm 2019 cho trẻ em trên địa bàn tỉnh; Phối hợp với Tỉnh Đoàn mở các lớp tập huấn phòng, chống tai nạn đuối nước năm 2019 cho trẻ em.

Về công tác Bình đẳng giới: triển khai mô hình địa chỉ tin cậy nhà tạm lánh; tổ chức diễn đàn nhằm trao đổi kinh nghiệm giữa các nữ đại biểu HĐND và nữ lãnh đạo, nữ thuộc diện quy hoạch các cấp; tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì Bình đẳng giới năm 2019; Tổ chức tập huấn cho cán bộ cơ sở và người dân hiểu về Luật và các hoạt động về bình đẳng giới; Phối hợp với Sở Giáo dục và đào tạo tổ chức nói chuyện chuyên đề trong trường Trung học phổ thông.

* Công tác phòng, chống tệ nạn xã hội

Tiếp tục thực hiện Đề án đổi mới công tác cai nghiện ma túy và Kế hoạch xây dựng xã, phường, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn ma túy, mại dâm; Kế hoạch thực hiện Dự án Phát triển hệ thống dịch vụ hỗ trợ người cai nghiện ma túy, người bán dâm và nạn nhân bị mua bán năm 2019; Kế hoạch thực hiện quy hoạch mạng lưới cơ sở cai nghiện ma túy đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030, Quy chế phối hợp lập hồ sơ và tổ chức cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch phối hợp liên ngành trong công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy giai đoạn 2017 - 2020 giữa Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Công an Tây Ninh.

Tiếp tục kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ có môi trường dễ phát sinh tệ nạn xã hội.

II. CÔNG TÁC THANH TRA, KIỂM TRA

Kiểm tra Thực thi Bộ luật lao động 30 doanh nghiệp có từ 50 lao động trở lên.

Thanh tra việc chấp hành pháp luật lao động tại 15 doanh nghiệp chế biến gỗ trên địa bàn tỉnh.

Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về phòng chống tệ nạn xã hội và cai nghiện phục hồi tại Cơ sở Cai nghiện ma Túy.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG ĐẢM BẢO NGÀNH

Tiếp tục triển khai, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2008 vào hoạt động cơ quan; tăng cường xử lý văn bản trên hệ thống phần mềm Văn phòng điện tử eGov.

Tiếp tục thực hiện chế độ, chính sách đối với công chức, viên chức và người lao động. Đảm bảo nguồn kinh phí Trung ương và địa phương cho các hoạt động chung của toàn ngành.


Lượt người xem:  Views:   213
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Email

FriendlyName

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Quy hoạch - Kế hoạch