Quy hoạch - Kế hoạch
Thứ 2, Ngày 26/12/2016, 10:00
Kế hoạch công tác lao động, người có công và xã hội năm 2017
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
26/12/2016
Căn cứ vào kết quả thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2016, Sở Lao động Thương binh và Xã hội xây dựng kế hoạch nhiệm vụ năm 2017 như sau:

I. THỰC HIỆN CHỈ TIÊU, NHIỆM VỤ CÁC LĨNH VỰC LAO ĐỘNG, NGƯỜI CÓ CÔNG VÀ XÃ HỘI

1. Công tác quản lý Lao động - Việc làm

1.1. Công tác giải quyết việc làm

Số lao động có việc làm tăng thêm năm 2017: 17.000 lao động.

Triển khai thực hiện Chương trình việc làm tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2016-2020.

1.2. Quản lý lao động người nước ngoài làm việc tại tỉnh

Tiếp tục tham mưu UBND tỉnh chấp thuận cho các doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng lao động là người nước ngoài. Thực hiện cấp giấy phép lao động cho lao động là người nước ngoài làm việc tại tỉnh theo quy định

1.3. Tiền lương, tiền công, quan hệ lao động

Tiếp nhận, thẩm định hồ sơ đăng ký bản nội quy lao động; đăng ký thỏa ước lao động tập thể; khảo sát tình hình tiền lương, tiền thưởng Tết năm 2017 tại các doanh nghiệp theo quy định.

Tăng cường triển khai thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TW ngày 05 tháng 6 năm 2008 của Ban Bí thư về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp. Tiếp tục triển khai tuyên truyền pháp luật lao động, từng bước xây dựng quan hệ lao động trong các doanh nghiệp ổn định, ý thức kỷ luật lao động, tác phong công nghiệp của người lao động được nâng cao, không xảy ra đình công không đúng trình tự thủ tục theo quy định của pháp luật.

1.4. Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp

Triển khai kịp thời các văn bản của Trung ương ban hành về lĩnh vực  bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm thất nghiệp.

1.5. Quản lý an toàn, vệ sinh lao động

Triển khai thực hiện Chương trình an toàn, vệ sinh lao động tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2016-2020.

Xây dựng, triển khai thực hiện kế hoạch Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động.

2 . Công tác dạy nghề

Tỷ lệ lao động đang làm việc qua đào tạo đạt 64%.

Thực hiện kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2017.

3. Thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng

Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày thương binh liệt sĩ (27/7/1947-22/7/2017).

Triển khai thực hiện kịp thời các chế độ, chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng. Thực hiện chi trả trợ cấp thường xuyên cho đối tượng kịp thời đúng quy định.

Tổ chức thực hiện các phong trào đền ơn đáp nghĩa; tổ chức điều dưỡng người có công với cách mạng năm 2017. Tiếp tục thẩm định hồ sơ  đề nghị phong tặng, truy tặng danh hiệu vinh dự  "Bà mẹ Việt nam anh hùng".

Bình xét và trình UBND tỉnh công nhận xã, phường, thị trấn duy trì làm tốt công tác thương binh liệt sĩ và người có công năm 2016.

4. Công tác bảo trợ xã hội

4.1. Thực hiện công tác giảm nghèo

Phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo năm 2017 là 1%.

Triển khai Kế hoạch Điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và khảo sát hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp và ngư nghiệp có mức sống trung bình năm 2017.

Triển khai thực hiện kịp thời, đầy đủ các chính sách, chế độ của Đảng, Nhà nước và của Tỉnh đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ nghèo theo chuẩn nghèo của tỉnh.

Hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo năm 2017.

4.2. Công tác Bảo trợ xã hội  

Triển khai thực hiện kịp thời, đầy đủ các chính sách, chế độ của Đảng, Nhà nước và của Tỉnh đối với đối tượng bảo trợ xã hội.

Tham mưu Sở trình Ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định sửa đổi Quyết định số 14/2015/QĐ-UBND ngày 17/3/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế tổ chức lễ tang, chế độ phúng điếu đối với cán bộ, công chức, viên chức, đối tượng chính sách người có công từ trần.

Tiếp tục phối hợp với tổ chức VNAH, DRD và Trung tâm Phát triển sức khỏe bền vững (VietHealth) tổ chức triển khai công tác hỗ trợ người khuyết tật trên địa bàn tỉnh (tập huấn về người khuyết tật, khám sức khỏe, hỗ trợ các phương tiện trợ giúp và sinh kế cho người khuyết tật…).

4.3. Công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em

 Đẩy mạnh các hoạt động truyền thông, giáo dục, vận động xã hội với sự tham gia tích cực của các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể và chính bản thân trẻ em nhằm tạo dự luận xã hội quan tâm hơn nữa đến công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em và đặc biệt là lên án các hành vi xâm hại, ngược đãi và bạo lực với trẻ em.

 Phối hợp với các Sở, ngành, đoàn thể có liên quan tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình bảo vệ trẻ em; Chương trình phòng chống tai nạn thương tích tai nạn thương tích trẻ em; Chương trình thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em; Chương trình giảm thiểu lao động trẻ em...... tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2016-2020 đạt hiệu quả.

 Phối hợp với các Sở, ngành, đoàn thể có liên quan trong việc can thiệp, trợ giúp trẻ em bị bạo lực, bị xâm hại tình dục theo quy định của Thông tư số 23/2010/TT-LĐTBXH. Đẩy mạnh hơn nữa việc thực hiện và công nhận xã phường thị trấn phù hợp với trẻ em theo Quyết định số 34/2014/QĐ-TTg.

Tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả Tháng hành động vì trẻ em, Ngày Quốc tế thiếu nhi (1/6), Tết Trung thu, Tết Nguyên đán.

4.4. Công tác Bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ

Đẩy mạnh các hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức thay đổi hành vi về Bình đẳng giới: Phối hợp với ĐPTTH Tây Ninh thực hiện các phóng sự tuyên truyền, nhân bản tài liệu tuyên truyền; tổ chức triển khai các hoạt động trong tháng hành động vì bình đẳng giới.

Tổ chức Tổng kết 10 năm thực hiện Luật bình đẳng giới.

Phối hợp với các Sở ngành, đoàn thể có liên quan tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình hành động quốc gia về Bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh.

4.5. Công tác phòng, chống tệ nạn xã hội

Triển thực hiện Kế hoạch Phòng, chống mại dâm trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020, tăng cường phối hợp công tác kiểm tra liên ngành về phòng chống mại dâm đạt hiệu quả; Đăng ký xây dựng xã, phường, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn ma túy, mại dâm trên địa bàn tỉnh năm 2017.

Triển khai thực hiện Đề án tổng thể đổi mới công tác cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đến năm 2020; Củng cố tổ chức bộ máy, cơ sở vật chất, đội ngũ cán bộ, viên chức và người lao động thực hiện tốt công tác quản lý và điều trị người nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh; Thực hiện quy hoạch mạng lưới cơ sở cai nghiện ma túy đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

Triển khai thực hiện Kế hoạch thực hiện công tác tiếp nhận và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán giai đoạn 2016 - 2020.

II. CÔNG TÁC THANH TRA, KIỂM TRA

Giải quyết đơn thư khiếu nại theo quy định; xây dựng Kế hoạch thanh tra ngành và tổ chức thực hiện theo Kế hoạch đã ban hành.

Xây dựng và triển khai kế hoạch kiểm tra việc chấp hành các quy định của Bộ luật Lao động tại 40 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2017.

Kiểm tra việc thực hiện kiến nghị thanh tra 15 doanh nghiệp.

Kiểm tra việc thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng 01 đơn vị.

Kiểm tra công tác an toàn, vệ sinh lao động 10 doanh nghiệp

Thanh tra hoạt động khác thuộc lĩnh vực ngành 01 đơn vị.

Điều tra, kết luận kịp thời các vụ tai nạn lao động (nếu có)

III. CÁC HOẠT ĐỘNG ĐẢM BẢO NGÀNH

Tổ chức tổng kết công tác lao động, người có công và xã hội năm 2016, triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2017. Phối hợp BCH Công đoàn Tổ chức Hội nghị CBCC năm 2017.

Tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch cải cách hành chính năm 2017.

Duy trì tốt hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2008 tại Sở.

Phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông triển khai Hệ thống phần mềm một cửa điện tử - Dịch vụ công mức độ 3.

Tiếp tục thực hiện công tác tổ chức cán bộ, thực hiện chế độ, chính sách đối với CBCCVC. Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC năm 2017.

Tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2016 và thực hiện ký giao ước thi đua năm 2017 giữa các đơn vị trong ngành Lao động - Thương binh và Xã hội, các đơn vị trực thuộc Sở và phòng Lao động – TBXH huyện, thành phố.

Xây dựng và trình UBND tỉnh Kế hoạch phục vụ Tết Nguyên đán và Lịch thăm lực lượng vũ trang năm 2018.

Phân bổ kinh phí năm 2017 đối với các đơn vị thuộc Sở và Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội các huyện, thành phố để triển khai thực hiện ngay từ đầu năm.

Đảm bảo nguồn kinh phí Trung ương và địa phương cho các hoạt động chung của toàn ngành.

Thực hiện kinh phí chi trả trợ cấp cho đối tượng chính sách người có công với cách mạng đảm bảo theo quy định./.

 

Lượt người xem:  Views:   193
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Email

FriendlyName

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Quy hoạch - Kế hoạch