Tổng hợp Tin tức - Tin mới nhất
Ngày 12/07/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 99/2018/NĐ-CP về quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng.
 
Công văn số 1676/UBND-KTN ngày 09/7/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố, công khai điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 – 2020) tỉnh Tây Ninh được Chính phủ phê duyệt tại Nghị quyết số 53/NQ-CP ngày 10/5/2018
 
Kế hoạch số 1685/KH-UBND ngày 09/7/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Bộ quy tắc ứng xử văn minh du lịch trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.
 
Công văn số 3686/VP-NC ngày 11/7/2018 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sao gửi Công văn số 2038-CV/BTGTU ngày 03/7/2018.
 
Công văn số 1562/UBND-NC ngày 29/6/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Công văn số 584-CV/TU, ngày 12/6/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
 
Công văn số 1612/UBND-KGVX ngày 04/7/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường kiểm soát, điều kiện bảo quản trong sản xuất, chế biến, kinh doanh ớt bột khô
 
Quyết định số 772/QĐ-TTg ngày 26/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ Quyết định về tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019.
 
Kế hoạch 1531/KH-UBND ngày 27/6/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về truyền thông về chính sách, pháp luật BHYT nhân Ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam, ngày 01/7/2018
 
Công văn số 1336/SNV-CCVC ngày 28/6/2018 của Sở Nội vụ về việc thông báo tuyển sinh trình độ thạc sĩ.
 
Công văn số 1603/UBND-KGVX ngày 04/7/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2018
Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội vừa ban hành Thông tư quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp. Trong đó nêu rõ tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên giáo dục nghề nghiệp.
 
Quyết định số 1599/QĐ-UBND ngày 26/6/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt khu vực cấm hoạt động khoáng sản, khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.
Để trẻ em có cơ hội được chia sẻ sự hiểu biết và nói lên ý kiến, nguyện vọng của mình, đề xuất các ý kiến để thực hiện các quyền của trẻ em và hình thành cơ chế thực hiện quyền tham gia của trẻ em thông qua việc tổ chức Diễn đàn. Sáng ngày 28/6/2018, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức Diễn đàn trẻ em tỉnh Tây Ninh năm 2018.
Ngày 15 tháng 6 năm 2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 88/2018/NĐ-CP về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng.
Lương tối thiểu vùng, lương cơ sở sẽ tăng bắt đầu từ ngày 1/7/2018.