Công khai ngân sách
 
​Toàn văn Đánh giá tình hình thực hiện dự toán thu - chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2020: DOC071620-07162020234107.pdf
 
Toàn văn ​Đánh giá thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quí I năm 2020: DOC042820-04282020182439.pdf
 
​Toàn văn Đánh giá thực hiện dự toán thu - chi ngân sách năm 2019: DOC052420-05242020185057.pdf
 
Quyết định số 104/QĐ-LĐTBXH ngày 15/01/2020 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.
 
​Toàn văn Đánh giá thực hiện dự toán thu - chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2019: DOC052420-05242020185114.pdf
 
​Toàn văn bản đánh giá thực hiện  dự toán thu - chi ngân sách quí I năm 2019: DOC052619-05262019172815.pdf
 
Quyết định số 817/QĐ-SLĐTBXH ngày 12/4/2019 của Sở Lao động - Thương binh và xã hội về việc công bố, công khai dự toán ngân sách năm 2019.
 
Quyết định số 1134/QĐ-SLĐTBXH ngày 17/5/2019 của Sở Lao động - Thương binh và xã hội về việc công bố, công khai dự toán ngân sách năm 2019
 
Đánh giá thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quí I năm 2019
 
Báo cáo số 272/LĐTBXH-KHTC ngày 01/02/2019 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc báo cáo tình hình thực hiện công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
 
 
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Nội dung
Công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2019 của Sở LĐTBXHTổng hợp tình hình công khaiTinCông bố công khai quyết toán ngân sách năm 2019 của Sở LĐTBXH/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Quyết định số 3007/QĐ-LĐTBXH ngày 15/10/2020 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc Công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2019 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.
10/15/2020 11:00 AMNoĐã ban hành

​​Toàn văn Quyết định số 3007/QĐ-LĐTBXH ngày 15/10/2020 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: 3007.signed.pdf

Đánh giá tình hình thực hiện dự toán thu - chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2020Tình hình thực hiện dự toán NSĐP trong nămTinĐánh giá tình hình thực hiện dự toán thu - chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
7/17/2020 2:00 PMNoĐã ban hành

​Toàn văn Đánh giá tình hình thực hiện dự toán thu - chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2020: DOC071620-07162020234107.pdf

Đánh giá thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quí I năm 2020Tình hình thực hiện dự toán NSĐP trong nămTinĐánh giá thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quí I năm 2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
4/29/2020 9:00 AMNoĐã ban hành

Toàn văn ​Đánh giá thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quí I năm 2020: DOC042820-04282020182439.pdf

Đánh giá thực hiện dự toán thu - chi ngân sách năm 2019Tình hình thực hiện dự toán NSĐP trong nămTinĐánh giá thực hiện dự toán thu - chi ngân sách năm 2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
2/12/2020 10:00 AMNoĐã ban hành

​Toàn văn Đánh giá thực hiện dự toán thu - chi ngân sách năm 2019: DOC052420-05242020185057.pdf

Báo cáo tình hình thực hiện công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 của Sở LĐTBXHTổng hợp tình hình công khaiTinBáo cáo tình hình thực hiện công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 của Sở LĐTBXH/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Công văn số 126/LĐTBXH-KHTC ngày 17/01/2020 của Sở LĐTBXH về việc Báo cáo tình hình thực hiện công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 của Sở LĐTBXH
1/17/2020 10:00 AMNoĐã ban hành

​Toàn văn Công văn số 126/LĐTBXH-KHTC ngày 17/01/2020 của Sở LĐTBXH: 126.pdf

Công bố, công khai dự toán ngân sách năm 2020Tình hình thực hiện dự toán NSĐP trong nămTinCông bố, công khai dự toán ngân sách năm 2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Quyết định số 104/QĐ-LĐTBXH ngày 15/01/2020 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.
1/15/2020 11:00 AMNoĐã ban hành

​Toàn văn Quyết định số 104/QĐ-LĐTBXH ngày 15/01/2020 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: DOC050320-05032020194551.pdf

Công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2018 của Sở LĐTBXHQuyết toán NSĐP đã được HĐND phê chuẩnTinCông bố công khai quyết toán ngân sách năm 2018 của Sở LĐTBXH/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Quyết định số 2253/QĐ-LĐTBXH ngày 17/9/2019 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc Công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2018 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.
9/18/2019 11:00 AMNoĐã ban hành

​Toàn văn Quyết định số 2253/QĐ-LĐTBXH ngày 17/9/2019 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: DOC091719-09172019200848.pdf

Đánh giá thực hiện dự toán thu - chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2019Tình hình thực hiện dự toán NSĐP trong nămTinĐánh giá thực hiện dự toán thu - chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
7/12/2019 10:00 AMNoĐã ban hành

​Toàn văn Đánh giá thực hiện dự toán thu - chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2019: DOC052420-05242020185114.pdf

Đánh giá thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quí I năm 2019Tình hình thực hiện dự toán NSĐP trong nămTinĐánh giá thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quí I năm 2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
5/27/2019 8:00 AMNoĐã ban hành

​Toàn văn bản đánh giá thực hiện  dự toán thu - chi ngân sách quí I năm 2019: DOC052619-05262019172815.pdf

Công bố, công khai dự toán ngân sách năm 2019Tình hình thực hiện dự toán NSĐP trong nămTinCông bố, công khai dự toán ngân sách năm 2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Quyết định số 817/QĐ-SLĐTBXH ngày 12/4/2019 của Sở Lao động - Thương binh và xã hội về việc công bố, công khai dự toán ngân sách năm 2019.
5/24/2019 9:00 AMNoĐã ban hành

​Toàn văn Quyết định số 817/QĐ-SLĐTBXH ngày 12/4/2019 của Sở Lao động - Thương binh và xã hội: 817.pdf

Công bố, công khai dự toán ngân sách năm 2019Tình hình thực hiện dự toán NSĐP trong nămTinCông bố, công khai dự toán ngân sách năm 2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Quyết định số 1134/QĐ-SLĐTBXH ngày 17/5/2019 của Sở Lao động - Thương binh và xã hội về việc công bố, công khai dự toán ngân sách năm 2019
5/24/2019 9:00 AMNoĐã ban hành

Toàn văn ​Quyết định số 1134/QĐ-SLĐTBXH ngày 17/5/2019 của Sở Lao động - Thương binh và xã hội: 1134.pdf

Đánh giá thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quí I năm 2019Tình hình thực hiện dự toán NSĐP trong nămTinĐánh giá thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quí I năm 2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Đánh giá thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quí I năm 2019
4/15/2019 4:00 PMNoĐã ban hành

​Toàn văn bảng đánh giá thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quí I năm 2019: DOC052420-05242020185140.pdf

Báo cáo tình hình thực hiện công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hộiTình hình thực hiện dự toán NSĐP trong nămTinBáo cáo tình hình thực hiện công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Báo cáo số 272/LĐTBXH-KHTC ngày 01/02/2019 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc báo cáo tình hình thực hiện công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
4/1/2019 8:00 AMNoĐã ban hành

Toàn văn ​Báo cáo số 272/LĐTBXH-KHTC ngày 01/02/2019 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: DOC033119-03312019171153.pdf

Công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách năm 2019 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hộiDự toán NSĐP đã được HĐND quyết địnhTinCông bố công khai bổ sung dự toán ngân sách năm 2019 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Quyết định số 191/QĐ-LĐTBXH ngày 21/01/2019 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách năm 2019 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội năm 2019
1/30/2019 3:00 PMNoĐã ban hành

​Toàn văn Quyết định số 191/QĐ-LĐTBXH ngày 21/01/2019 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: DOC012919-01292019232734.pdf

Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2019 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hộiTình hình thực hiện dự toán NSĐP trong nămTinCông bố công khai dự toán ngân sách năm 2019 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Quyết định số 190/QĐ-LĐTBXH ngày 21/01/2019 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2019 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
1/30/2019 3:00 PMNoĐã ban hành

​Toàn văn Quyết định số 190/QĐ-LĐTBXH ngày 21/01/2019 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: DOC012919-01292019232741.pdf

Công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2017 của Sở LĐTBXHQuyết toán NSĐP đã được HĐND phê chuẩnTinCông bố công khai quyết toán ngân sách năm 2017 của Sở LĐTBXH/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Quyết định số 1546/QĐ-LĐTBXH ngày 19/7/2018 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2017 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
8/31/2018 4:00 PMNoĐã ban hành

​Toàn văn văn bản Quyết định số 1546/QĐ-LĐTBXH ngày 19/7/2018 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: DOC082818-08282018195259.pdf

Đánh giá tình hình thực hiện dự toán thu - chi ngân sách 6 tháng năm 2018Tình hình thực hiện dự toán NSĐP trong nămTinĐánh giá tình hình thực hiện dự toán thu - chi ngân sách 6 tháng năm 2018/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Đánh giá tình hình thực hiện dự toán thu - chi ngân sách 6 tháng năm 2018
8/31/2018 4:00 PMNoĐã ban hành

​Toàn văn Đánh giá tình hình thực hiện dự toán thu - chi ngân sách 6 tháng năm 2018: DOC083118-08312018000238.pdf

Công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách năm 2018 của Sở LĐTBXHDự toán NSĐP đã được HĐND quyết địnhTinCông bố công khai bổ sung dự toán ngân sách năm 2018 của Sở LĐTBXH/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Quyết định số 1619/QĐ-LĐTBXH ngày 19/7/2018 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách năm 2018 của Sở LĐTBXH
8/31/2018 3:00 PMNoĐã ban hành

​Toàn văn văn bản Quyết định số 1619/QĐ-LĐTBXH ngày 19/7/2018 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: DOC082818-08282018194734.pdf

Báo cáo tình hình thực hiện công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017của Sở LĐTBXHTổng hợp tình hình công khaiTinBáo cáo tình hình thực hiện công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017của Sở LĐTBXH/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Công văn số 1626/LĐTBXH-KHTC ngày 20/7/2018 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc báo cáo tình hình thực hiện công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.
8/31/2018 3:00 PMNoĐã ban hành
Toàn văn văn bản Công văn số 1626/LĐTBXH-KHTC ngày 20/7/2018 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: DOC082818-08282018194817.pdf

Đánh giá thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quí I/2018Tình hình thực hiện dự toán NSĐP trong nămTinĐánh giá thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quí I/2018/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Đánh giá thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quí I/2018
8/29/2018 10:00 AMNoĐã ban hành

​Toàn văn Đánh giá thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quí I/2018: DOC052318-05232018022448.pdf

Báo cáo tình hình thực hiện công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 của Sở LĐTBXHTổng hợp tình hình công khaiTinBáo cáo tình hình thực hiện công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 của Sở LĐTBXH/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Báo cáo tình hình thực hiện công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 của Sở LĐTBXH
8/29/2018 10:00 AMNoĐã ban hành

​Toàn văn Báo cáo tình hình thực hiện công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 của Sở LĐTBXH: DOC052318-05232018022527.pdf

Công bố dự toán ngân sách năm 2018 của Sở LĐTBXHTình hình thực hiện dự toán NSĐP trong nămTinCông bố dự toán ngân sách năm 2018 của Sở LĐTBXH/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Công bố dự toán ngân sách năm 2018 của Sở LĐTBXH
8/29/2018 10:00 AMNoĐã ban hành

​Toàn văn Quyết định Công bố dự toán ngân sách năm 2018 và phụ lục kèm theo của Sở LĐTBXH: DOC052318-05232018022827.pdf