Dự toán NSĐP đã được HĐND quyết định

Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2023 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2023 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

 •   16/01/2023 03:15:00 PM
 •   Đã xem: 3
 •   Phản hồi: 0
Quyết định số 10/QĐ-SLĐTBXH ngày 16/01/2022 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2023 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Công bố công khai bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2023 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Công bố công khai bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2023 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

 •   16/01/2023 03:13:00 PM
 •   Đã xem: 4
 •   Phản hồi: 0
Quyết định số 09/QĐ-SLĐTBXH ngày 16/01/2023 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc công bố công khai bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2023 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Quyết định công bố công khai điều chỉnh giảm dự toán chi NSNN năm 2022 cho các đơn vị trực thuộc Sở Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Quyết định công bố công khai điều chỉnh giảm dự toán chi NSNN năm 2022 cho các đơn vị trực thuộc Sở Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

 •   13/12/2022 08:33:00 AM
 •   Đã xem: 12
 •   Phản hồi: 0
Quyết định số 4094/QĐ-SLĐTBXH ngày 12/12/2022 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc công bố công khai điều chỉnh giảm dự toán chi NSNN năm 2022 cho các đơn vị trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Công bố công khai bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2022 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Công bố công khai bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2022 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

 •   21/10/2022 03:19:00 PM
 •   Đã xem: 20
 •   Phản hồi: 0
Quyết định số 3530/QĐ-SLĐTBXH ngày 21/10/2022 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc công bố công khai bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2022 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Công bố công khai bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2022 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Công bố công khai bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2022 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

 •   07/10/2022 10:12:00 AM
 •   Đã xem: 935
 •   Phản hồi: 0
Quyết định số 3334/QĐ-SLĐTBXH ngày 07/10/2022 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc công bố công khai bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2022 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Công bố công khai điều chỉnh giảm dự toán năm 2022 cho các đơn vị trực thuộc của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Công bố công khai điều chỉnh giảm dự toán năm 2022 cho các đơn vị trực thuộc của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

 •   07/10/2022 10:10:00 AM
 •   Đã xem: 884
 •   Phản hồi: 0
Quyết định số 3333/QĐ-SLĐTBXH ngày 07/10/2022 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc công bố công khai điều chỉnh giảm dự toán năm 2022 cho các đơn vị trực thuộc của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2022 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2022 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

 •   07/10/2022 10:03:00 AM
 •   Đã xem: 30
 •   Phản hồi: 0
Quyết định số 3331/QĐ-SLĐTBXH ngày 07/10/2022 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc công bố công khai bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2022 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Công bố, công khai dự toán ngân sách năm 2022

Công bố, công khai dự toán ngân sách năm 2022

 •   25/05/2022 02:14:00 PM
 •   Đã xem: 85
 •   Phản hồi: 0
Quyết định số 1721/QĐ-SLĐTBXH ngày 25/5/2022 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc Công bố, công khai dự toán ngân sách năm 2022
Công bố, công khai dự toán ngân sách năm 2022

Công bố, công khai dự toán ngân sách năm 2022

 •   24/05/2022 02:12:00 PM
 •   Đã xem: 75
 •   Phản hồi: 0
Quyết định số 1695/QĐ-SLĐTBXH ngày 24/5/2022 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc Công bố, công khai dự toán ngân sách năm 2022
Công bố công khai bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2022

Công bố công khai bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2022

 •   24/05/2022 02:09:00 PM
 •   Đã xem: 79
 •   Phản hồi: 0
Quyết định số 1697/QĐ-SLĐTBXH ngày 24/5/2022 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc Công bố công khai bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2022
Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2022 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2022 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

 •   13/01/2022 10:46:00 AM
 •   Đã xem: 1379
 •   Phản hồi: 0
Quyết định số 221/QĐ-SLĐTBXH ngày 13/01/2022 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2022 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Công bố, công khai dự toán ngân sách năm 2022

Công bố, công khai dự toán ngân sách năm 2022

 •   20/01/2022 10:00:00 PM
 •   Đã xem: 712
 •   Phản hồi: 0
Công bố, công khai dự toán ngân sách năm 2022
Công bố công khai bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2022 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Công bố công khai bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2022 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

 •   18/01/2022 11:00:00 PM
 •   Đã xem: 711
 •   Phản hồi: 0
Công bố công khai bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2022 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2022 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2022 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

 •   13/01/2022 05:00:00 PM
 •   Đã xem: 711
 •   Phản hồi: 0
Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2022 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Công bố công khai bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2021 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Công bố công khai bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2021 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

 •   31/12/2021 04:00:00 PM
 •   Đã xem: 717
 •   Phản hồi: 0
Công bố công khai bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2021 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Công bố công khai điều chỉnh giảm dự toán năm 2021 cho các đơn vị trực thuộc của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Công bố công khai điều chỉnh giảm dự toán năm 2021 cho các đơn vị trực thuộc của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

 •   31/12/2021 04:00:00 PM
 •   Đã xem: 715
 •   Phản hồi: 0
Công bố công khai điều chỉnh giảm dự toán năm 2021 cho các đơn vị trực thuộc của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Công bố công khai bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2021 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Công bố công khai bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2021 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

 •   30/12/2021 04:00:00 PM
 •   Đã xem: 695
 •   Phản hồi: 0
Công bố công khai bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2021 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Công bố công khai bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2021 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Công bố công khai bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2021 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

 •   23/11/2021 04:00:00 AM
 •   Đã xem: 716
 •   Phản hồi: 0
Công bố công khai bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2021 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Công bố công khai bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2021 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Công bố công khai bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2021 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

 •   23/11/2021 04:00:00 AM
 •   Đã xem: 708
 •   Phản hồi: 0
Công bố công khai bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2021 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Các tin khác

Thống kê truy cập
 • Đang truy cập18
 • Máy chủ tìm kiếm7
 • Khách viếng thăm11
 • Hôm nay563
 • Tháng hiện tại13,026
 • Tổng lượt truy cập2,555,438
hoc tap va lam theo
Hỏi đáp
tai lieu xuc tien dau tu
cong khai minh bach
gop y du thao
hop thu dien tu
cong bao tay ninh
Báo Quân đội Nhân dân
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây